es

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

Проект BG051PO001-3.3.03/34

 „Практическо обучение на ученици за успешна професионална реализация”

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ОБЛЕКЛО  ”ДОЧО МИХАЙЛОВ’’ - ГР.ТЕРВЕЛ

В ПГТО “Дочо Михайлов” през учебната 2009/2010г. се реализира проект „Практическо обучение на ученици за успешна професионална реализация”.

В резултат от изпълнението на проекта се :

 • Подобри качеството на професионалното обучение.
 • Създадоха се условия за успешна реализация на учениците на трудовия пазар и  се улесни прехода от училище към реална работна среда.
 • Създадоха се устойчиви връзки между училището и бизнеса.

Проведе се практическо обучение в извънучебно време, по индивидуални работни програми и времеви графици от 240 часа на 72 ученика в реална работна среда по професиите:

 • „Монтьор на селскостопанска техника”  в ЗК „Безмер” – с.Безмер
 • „Техник по автоматизация” в „Интерком Тервел” ЕООД и „Интеграл 2005” ООД
 • „Оператор в производството на облекло” в „Албена – Стил” АД
 • „Електромонтьор”  в „Тони Ауто” ООД и „ЯНА 97” ЕООД

ПРОЕКТЪТ ОСИГУРИ:

 1. Възнаграждение от 360 лева
 2. Застраховка за времето на обучението
 3. Работно облекло
 4. Материали за практическото обучение
 5. Безплатен превоз до ЗК „Безмер”- с. Безмер
 6. Удостоверение за професионално обучение