“Автоматизация на непрекъснати производства”

Специалността е свързана както с автоматизацията на конкретни технологични процеси, така също и с автоматизацията на административната и управленска дейност на различно ниво.Завършилият тази специалност придобива трета степен на професионална квалификация, средно образование и може да работи в производствени предприятия и фирми в областта на енергетиката, машиностроенето, съобщенията и други сфери на промишлеността или да продължи образованието си.

“Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”

Придобилият тази професия ще може: да изработва модела на изделието, да уточнява мястото, формата и големината на детайлите; да чертае основни конструкции и моделни разработки на мъжко, дамско и детско облекло от текстил; да изработва шаблони за скрояване на всички детайли на изделието. Завършилият придобива трета степен на професионална квалификация, средно образование и може да работи в шевни предприятия, частни фирми и ателиета за шевни изделия и услуги в областта на леката промишленост или да продължи образованието си.

“Монтьор на електрически машини и апарати”

Придобилият тази професия ще може да: разчита конструктивна и технологична документация; определя изводите на намотките, съпротивлението и др.ел.величини в мрежи за ниско и високо напрежение; извършва монтаж и демонтаж на ел.машини и апарати; изработва намотки, магнитопроводи, механични части на ел. машини; текущ, основен и авариен ремонт на ел.машини и апарати.

Завършилият тази професия придобива втора степен на професионална квалификация, средно образование и може да работи в производствени предприятия и фирми в областта на енергетиката, машиностроенето, съобщенията и други сфери на промишлеността или да продължи образованието си.

“Монтьор на селскостопанска техника”

Придобилият професията  ще може: да извършва агропроизводствена характеристика на почвата и на различните видове земеделски култури;  да демонтира и монтира детайли, възли и агрегати на системите и механизмите на трактори и автомобили;  да извършва техническо обслужване на земеделска техника; да извършва диагностика и ремонт на селскостопанска техника.

Завършилият придобива правоспособност за водач на МПС, категория В, Ткт и Твт.

Завършилият придобива втора степен на професионална квалификация, средно образование и може да постъпи на работа на длъжности от областта на селското стопанство или да продължи образованието си.