Гимназията разполага с:

 • учебен корпус с кабинети по общообразователните общотехническите и специалните предмети
 • два компютърни кабинета с достъп до интернет
 • лаборатория по автоматизация на производството
 • работилници по стругарство, шлосерство и шевно производство
 • фитнес зала
 • безплатно общежитие
 • библиотека и читалня към нея
 • учебен автомобил Рено 21
 • училищен автобус
 • учебна база в с.Безмер – оборудвана със съвременна  техника, необходима за качествено обучение по специалност МСТ

Предлагаме ви:

 • получаване на диплома за средно образование
 • получаване на свидетелство за професионална квалификация
 • придобиване на правоспособност за управление на МПС, категории “В”
 • осигурен транспорт
 • безплатно общежитие
 • стипендии от МОМН
 • възможност за участие в спортни секции – „Футбол”
 • участие в клуб „Художествено слово”
 • участие в европейски проекти

От 06.2008г училището работи с Кевин Маркс – доброволец от „Корпуса на мира”.

С негова помощ:

 • се подобри езиковия капацитет на преподавателите по английски в училище;
 • разнообразиха се културните дейности в училище, чрез създадените от него клубове по интереси;
 • създаде се бейзболен клуб с ученици от гр.Тервел;
 • създадоха се множество задгранични партньорства, част от които използвахме за реализиране на проекти;
 • подготвиха се и се реализират европейски проекти;
 • се подобри работата с учениците от малцинствен произход;

През учебната 2010/2011г. ще продължим съвместната си работа, тъй като е необходимо да завършим започнатите проекти; да продължим съществуващите клубни дейности, които положиха начало на нови традиции не само в училище, а и в община Тервел.