инж. Иван Желязков – Директор

инж. Петранка Райчева – пом. директор

Нела Илиева – Български език и литератута

Айля  Феим – Български език и летература

Росица Стоянова – Български език и литература,  Руски език

Гюлджихан Ахмедова – Български език и литература, Френски език

Емилия  Колева -  Английски език

Атанаска Димова – Английски език

Доника  Желева – Mатематика,  Физика

Сежда Ахмед – Математика, Информатика, Информационни технологии

Стоянка Георгиева – Физика, Химия, ГЛАВЕН УЧИТЕЛ

Тодорка Атанасова – Билогия, География

Красимира Игнатова – История

Марина Желязков  – Философия, Психология, Етика

Антон Стоянов – Физическа култура и спорт

инж. Димитринка Влаева – Професионална подготовка

инж. Станимир Райчев – Професионална подготовка

инж. Радостина Георгиева – Професионална подготовка

инж. Сияна Димитрова – Професионална подготовка

Митко Илиев – Професионална подготовка

Румен Mанов – Професионална подготовка

Катя Василева – Професионална подготовка

инж. Иева Калнина – Професионална подготовка

Адем Адемов – Професионална подготовка

Адем Бейсин – Професионална подготовка

Димитър Костадинов – Ученическо общежитие