ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ОБЛЕКЛО
“ДОЧО МИХАЙЛОВ”
 
 
2011– 2012 УЧЕБНА ГОДИНА

 

 

 

 

 

Глава първа

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Чл. 1. (1)  ПГТО “Дочо Михайлов” е:

 1. Професионално училище, със седалище – гр. Тервел, пк 9450, ул. “Х.Аспарух”№81, с ЕИК –   000846274
 2. със следните професии „Техник по автоматизация”,  “МОМНтьор на електрически машини и апарати”,  ”МОМНтьор на селскостопанска техника”,  “Оператор в производството на облекло”
 3. училище, издаващо следните официални документи – удостоверение за завършен клас, свидетелство за професионална квалификация и диплома за завършено средно образование.

Чл. 2. В училището се осъществява прием

(1) След завършено основно образование.

(2) Записването на ученици през учебно време се допуска по изключение при наличие на свободни места и при спазване ППЗНП – чл.51

 

Чл. 3. В училището е забранено:

(1)         провеждането на дейности на партийно-политическа,  верска или етническа основа сред учителите и учениците;

(2) допускането на дискриминация, привилегии  или ограничения, основани на пол, раса, народност, етничиска принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

Глава втора

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Чл. 4. Учебните занятия се провеждат на едносменен режим.

Чл. 5. Продължителността на учебния час е:

(1)   45 минути – по общообразователна  и професионална подготовка /теория/

(2)   50 минути – по учебна и лабораторна практика

(3)   60 минути – по производствена практика

Чл.6. (1) В училището действа пропусквателен режим, регламентиран със заповед на директора в началото на учебната година.

(2) Всички лица, които влизат в сградата на училището, са длъжни при поискване от охраната да удостоверят самоличността си със съответния документ. При отказ да направят това, същите не се допускат в училището.

(3) Всички външни лица са длъжни да изпълняват указанията на охраната и дежурните учители относно спазването на вътрешния ред и ненарушаването дейността на училището

Чл. 7. (1) Учениците и учителите трябва да бъдат в училището най-малко 10 минути преди започване на учебните занятия.

(2) След биенето на звънеца учениците трябва да бъдат в класната стая. Часът завършва точно с биенето на звънеца за излизане.

(3) Закъснение на ученик до 15 минути за час се вписва в предвидената за целта графа в дневника като 1/3 неизвинено отсъствие. Ако закъснението е по-голямо се поставя цяло неизвинено отсъствие.

Чл.8. При провеждането на лабораторни занятия и делене на паралелката на групи, на незаетата половина се определя час за провеждане на съответното занятие, който се отразява в материалната книга.

Чл. 9. (1) Отсъствията на ученик по болест се извиняват от класния ръководител след представяне на медицинска бележка, издадена от личния лекар и заверена в медицинската служба в училището в срок от 3 дни след явяването в училище.

(2) Отсъствията на ученик по семейни причини се удостоверяват с молба до директора от родителя (настойника), представена лично от него.

(3) Отсъствията на ученик за участие в състезания, конкурси, олимпиади и др. се извиняват след предварително изпратено уведомително писмо от организаторите на проявата.

(4) Учениците се наказват за определен брой допуснати неизвинени отсъствия, което е регламентирано в този правилник.

(5) При допуснати над 20% отсъствия на ученик по даден предмет за учебен срок,  срочната оценка се оформя чрез  изпит пред  комисия.  За последното преподавателят  прави предложение пред  ПС.

(6) За ученик, обучаван в дневна форма на обучение, чиито отсъствия по чл.9 не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета, директорът на училището, по предложение на Педагогическия съвет (ПС) определя със заповед условията и реда за оценяване на знанията и уменията за завършване на срока/годината.

Чл. 10. (1) Освобождаването на ученик от учебни занятия по учебния предмет “Физическо възпитание и спорт”  поради влошено здравословно състояние се извършва на основание на медицинско удостоверение, издадено от личния или лекуващия лекар или протокол  от лекарска консултативна комисия (ЛКК).

(2)                Ученикът се освобождава от учебни занимания, а не от учебния час.

(3)   На учениците не се оформя срочна или годишна оценка, ако продължителността на освобождаването от учебни часове е за период, който не позволява поставянето на задължителния брой текущи оценки по учебния предмет.

(4)   Директорът въз основа на представените медицински документи определя със заповед как учениците, освободени по здравословни причини ще уплътняват времето през учебните часове.

Чл. 11. ( 1 ) При извинени отсъствия повече от 30 последователни учебни дни, ученикът има право на удължен срок, както и да завърши учебната година в самостоятелна или индивидуална форма на обучение. Решението се взема от ПС след предявяването на мотивирана молба или протокол от ЛКК

Чл. 12. (1) Желанието за обучение в ЗИП, СИП и в извънкласните и извънучилищни дейности се декларира от ученика до края на предходната учебна година със заявление до директора на училището.

(2) Учениците, които се преместват от друго  училище, подават заявленията си при записване в приемащото училище.

(3) при новосформирани класове заявленията се подават до 3 дни след началото на учебните занятия.

(4) Изборът на чужд език  се извършва съобразно желанието на учениците и възможностите на училището. Определените групи се запълват по реда на желанията в зависимост от средния успех от предходната година.

Чл. 13. Учениците могат да се преместват от една професия в друга след приключване на учебната година и при наличие на свободни места по ред определен от МОМН и съгласно разпоредбите на чл.51 и чл. 54 от ППЗНП.

Чл. 14. (1) Контролните и класните  работи се провеждат по график при спазване на следните изисквания:

 1. за една и съща паралелка може да се провежда не повече от една класна работа в един ден.
 2. за една и съща паралелка в една учебна седмица не могат да се провеждат повече от две класни работи;
 3. не се провеждат класни работи в последната седмица от учебния срок.

(2) В началото на всеки учебен срок директорът утвърждава, по предложение на учителите, график за провеждане на класни и контролни писмени работи, който се поставя на общодостъпно място в училището.

(3) В триседмичен срок от началото на учебната година се установява и оценява входното равнище на учениците.

(4) Поставената оценка по ал. 3 е част от минималния задължителен брой текущи оценки за първия учебен срок.

(5) Текущи писмени изпитвания и тестове могат се провеждат и без предварително уведомяване.

(6) Учителят лично внася поставените от него оценки в съответната документация , както следва:

 1. Текущи оценки от устни изпитвания – в деня на изпитването;
 2. Текущи оценки от писмени изпитвания – до две седмици след провеждането им;
 3. Текущи оценки от лабораторни изпитвания – в деня на изпитването;
 4. Срочни и годишни оценки – в деня на оформянето им.

Чл. 15. Срочните оценки се оформят на базата на документирани текущи оценки от устни, писмени и практически изпитвания по съответния предмет.

Чл. 16. Минималният задължителен брой текущи оценки за всеки учебен срок е:

 1. За учебен предмет, който по учебен план се изучава с 4 (четири) и повече учебни часа седмично – две оценки от устни изпитвания и три оценки от писмени и/или практически изпитване;
 2. За учебен предмет, който по учебен план се изучава с 3 (три) учебни часа седмично -две оценки от устни изпитвания и две оценки от писмени и/или практически изпитване;
 3. За учебен предмет, който по учебен план се изучава с 2 (два) учебни часа седмично – две оценки от устни изпитвания и една оценка от писмено и/или практическо изпитване;
 4. За учебен предмет, който по учебен план се изучава с 1 (един) учебен час седмично –  една оценка от устно изпитване и  една оценка от  писмено и/или практическо изпитване;
 5. по учебния предмет “Физическо възпитание и спорт” – три оценки от практически изпитвания.

Чл. 17. (1) Учебните занятия в училището подлежат на външен контрол.

(2) Директорът и помощник-директорът осъществяват контролна дейност, свързана с посещения на учебни часове по ЗП, ЗИП, СИП и ЧК по предварително изготвен график за всеки учебен срок.

Чл. 18 (1) Провеждането на поправителните изпити се извършва по график въз основа на информация, подадена от класните ръководители.

(2) Ученик не може да полага в един ден повече от един изпит.

(3) При провеждане на писмена работа или изпит на ученик, опитал да си послужи с  измама, работата се анулира от изпитната комисия и му се поставя оценка слаб(2).

(4) Резултатите от поправителните изпити се обявяват в петдневен срок след провеждането на изпита.

(5) Приравнителните изпити и изпитите на учениците на самостоятелна подготовка се провеждат по реда за провеждане на поправителните изпити.

Чл. 19. (1) Учениците посещават училищната библиотека извън учебните часове. В библиотеката се спазват правила за поведение, които осигуряват нормална дейност.

(2) Учениците получават документ за завършен клас, степен на образование или за преместване в друго училище, ако не дължат книги или друго имущество на училището.

(3) Документът по ал. 2 се изготвя от класния ръководител след представяне от ученика на контролен лист, подписан от библиотекаря и домакина.

(4) Контролът по изпълнението на ал. 1 и 2 се осъществява от пом. директора.

 Чл. 20. Организиран отдих и екскурзии на учениците се провеждат при спазване на изискванията на   Наредба № 2 от 24.04.1997 г. за организиране и провеждане на

детски и ученически отдих и туризъм

Чл. 21. Ръководителят на групата за организиран отдих или екскурзия:

 1. Организира  среща на директора с туроператорите, на която те представят своите лицензии за дейност и проект за договори за организирания отдих или екскурзия;
 2. Изготвя и заверява писмата за уведомяване на РИО на МОMН и на Общинските служби и за пътуване с БДЖ;
 3. Най-малко 48 часа преди заминаване представя за заверка на директора книгите за проведен извънреден инструктаж на учениците, оформени по надлежен ред;
 4. Заверява при директора списъка на учениците с отговарящите за тях ръководители (1-ви ръководител – за първите 10 ученика, 2-ри ръководител за следващите десет ученика  и т.н. );
 5. Представя на директора бланки за заверяване на командировъчните заповеди на ръководителите;

Глава трета

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

 

Чл. 22 Формите  на обучение в ПГТО “Дочо Михайлов” са: дневна; индивидуална и самостоятелна.

Чл. 23. В дневна  форма на обучение учениците се организират в паралелки и групи, а за останалите форми, обучението се организира за отделен ученик.

(1) Дневната форма на обучение е присъствена форма, която се провежда между 7.30 и 19.30ч. в учебните дни.

Чл. 24. Индивидуалната форма на обучение включва учебни занятия, както и изпити или текущи проверки по учебни предмети, ако това е предвидено с индивидуалния учебен план, утвърден от директора на училището.

Чл. 25. Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план.

(1)  Самостоятелната форма на обучение се организира за:

 1. ученици в задължителната училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение, както и за даровити деца в задължителна училищна възраст;
 2. лица, навършили 16-годишна възраст.

(2) Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.

Чл. 26. (1)   Ученици, които следва да се обучават в индивидуална или в самостоятелна форма на обучение  и желаещи да променят формата на обучение, подават писмено заявление до директора на училището.

(2) Ученици, които се обучават в дневна,  индивидуална или в самостоятелна форма на обучение, могат да променят формата на обучението си в началото на учебната година. Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебните занятия, когато се преминава:

 1. от дневна  в индивидуална;
 2. от дневна  в самостоятелна форма на обучение;

(3) Лица, навършили 16-годишна възраст и обучавани през минали години, постъпват в самостоятелна форма на обучение в началото на учебната година след представяне на документ за последния завършен клас.

(4) За всяка промяна на формата на обучение директорът на училището издава заповед.

Чл. 27. Завършването на клас и на степен на образование в различните форми на обучение, се удостоверява с едни и същи по вид документи съгласно държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета, които дават равни права на завършилите.

Глава четвърта

 

ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС

І. Дневна форма на обучение

Чл. 28.(1) Ученикът завършва класа, ако по учебните предмети от ЗП и ЗИП има оценка най-малко   среден (3)

(2) Ученици, които имат оценка слаб (2) по учебни предмети от ЗП или ЗИП, полагат поправителни изпити по тях, но на не повече от две редовни поправителни сесии през учебната година. Редовните поправителни сесии се провеждат след приключване на учебните занятия през м.юни или юли  и до две седмици преди началото на учебната година по ред, определен със заповед на директора на училището.

(3) Ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на поправителни изпити в сесиите по ал.(2), могат да се явят на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на училището, но не по-късно от 10 октомври.

(4) ПС взема решение за допълнителна сесия за ученици, пропуснали явяване на една от предходните сесии по уважителни причини, удостоверени с медицински или друг документ.

(5) Ученици, които са получили оценка слаб (2) по учебен предмет на поправителните сесии или не са се явили на поправителните изпити, повтарят класа.

(6) Учениците от последния гимназиален клас не повтарят класа. Те могат да продължават да се явяват на поправителни изпити.

Чл.29. (1)Учениците имат право да се явят на изпити за промяна на годишна оценка, които се провеждат след приключване на учебните занятия  за ХІІ клас. Общият брой на изпитите за промяна годишна оценка и / или за промяна на окончателна оценка не може да е повече от три.

(2) Получената оценка от изпит по ал.(1) е окончателна. Когато оценката е слаб (2), ученикът се явява на поправителен изпит по реда на чл.28.

Чл. 30.(1) На ученици, застрашени от отпадане, училището, с помощта на УН и др. органи и организации създава допълнителни образователни възможности, като организира и провежда:

 1. Индивидуални програми за психолого – педагогическо въздействие на ученика.
 2. Допълнителна работа на ученици по време на учебните занятия и през ваканциите.
 3. Извънкласни и извънучилищни дейности, съобразени с образователните потребности и интересите на ученика.
 4. Консултации и насочване към професионално обучение, съобразено с възрастта и интересите на ученика.

 

ІІ. Изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение

 

Чл. 31.(1) Графикът за провеждане на изпити на учениците на самостоятелно обучение за съответните учебни предмети се определя от директора на училището в три сесии, както следва: сесия юли; сесия септември; сесия януари

(2) Учениците на самостоятелно обучение:

 1. подават молба до директора на училището, в която посочват предметите по които ще полагат изпити в съответната сесия не по-късно от 10 дни преди началото и;
 2. полагат изпити съобразно училищните учебни планове .

(3) Изпитите се провеждат по реда на поправителните.

(4) Ученици, които се обучават в индивидуална или самостоятелна форма на обучение, при повтарянето на класа се явяват на изпити само по учебните предмети, по които са получили оценка слаб (2) или не са се явили на поправителните изпити.

ІІІ. Приравнителни изпити

Чл. 32. Приравнителните изпити се полагат по реда на поправителните по график, определен от директора на училището.

Чл. 33. На учениците, на които предстои явяване на изпит се предоставят конспект, консултации и възможност да се запознаят с критериите за оценяване.

Глава пета:

 

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 34. (1) Училището се управлява от директор и помощник-директор, чиито функции са определени в ЗНП и ППЗНП (чл.147 – 149), длъжностна характеристика и разпоредби на МОМН, съвместно с Педагогическия съвет.

(2) Директорът и помощник-директорът разпределят своите функции, съобразно нормативните документи на МОМН и специфичните условия на училището.

(3) При отсъствие на директора учебният процес се ръководи от помощник – директора.

Чл. 35. (1)Педагогическият съвет (ПС) функционира като специализиран орган за обсъждане и решаване  на основни педагогически въпроси. В състава му влизат всички педагогически кадри в училището. С право на съвещателен глас могат да участват председателят на училищното настоятелство и медицинското лице, което обслужва училището.

Функциите, състава и дейността на ПС са регламентирани в чл. 150(1), чл.151 и чл.152 от  ППЗНП.

(2) Към ПС могат да се изграждат временни и постоянно действащи комисии. Решението за това се взема от самия ПС.

(3) В състава на различните комисии могат да членуват и представители на ученици и родители.

(4) ПС се свиква най-малко веднъж на два месеца от директора. Извънредно заседание се свиква по писмено искане до директора на най-малко 1/3 от числения му състав.

(5) Решенията се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко от 2/3 от числения му състав.

(6) Решенията на педагогическия съвет могат да се отменят от самия съвет с квалифицирано мнозинство (2/3 от гласовете на присъстващите) или от началника на регионалния инспекторат по образованието.

(7) За всяко заседание на педагогическия съвет се води протокол.

Чл. 36. Участието на учителите в заседанията на ПС и в работатата на комисиите (ако са избрани в тях) е тяхно професионално задължение.

Чл. 37. (1)Училищното настоятелство (УН) е обществен орган за подпомагане дейността на училището.

(2) УН съвместно с директора и преподавателите от училището може да организира допълнително обучение по чужди езици, да провежда извънкласни и извънучилищни дейности, спортни и други занимания по желание на учениците, да съдейства за обогатяване на материално-техническата база на училището, като осигурява по избран от него начин средства, съгласно Устава за дейността си.

Чл. 38. (1)Ученическият съвет (УС) е организация на учениците от училището, която е сформирана на основата на доброволческия принцип.

(2) Целите на УС са:

 1. Обединяването на учениците в училището около идеята за ученическо самоуправление, като се съобразяват със спецификата на училищната програма и учебно-възпитателната дейност.
 2. Да съдейства за организирането на училищните дейности в съответствие с нуждите на учениците.
 3. Да дава идеи, предложения и свободно и достойно да участва в управлението на училището.

Глава шеста

УЧАСТНИЦИ В УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

І. Учители (възпитатели)

Чл. 39. (1)  Учителят има право:

 1. да провежда научно-теоретична и експериментално-практическа педагогическа дейност;
 2. свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно- възпитателния процес, като активно използва интерактивни методи на преподаване и възможностите на информационните и комуникационните технологии;
 3. да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната му квалификация;
 4. да повишава образованието и професионалната си квалификация;
 5. да избира свои представители или да бъде избиран в комисиите към ПС;
 6. да провежда учебни часове и извън сградата на училището, но само ако е заявил и обосновал това предварително в писмен вид  не по-късно от 1 ден предварително и е получил одобрението на директора;
 7. да избира учебници и учебни помагала, по които ще преподава, след оценка за тяхното практическо прилагане.
 8. да членува в професионални организации и да взема участие в работата на регионалните и националните им органи;
 9. да дава мнения и да прави предложения по дейността на училището до административните органи в системата на народната просвета;
 10. да получава информация за възможностите за повишаване на професионалната си квалификация от директора на училището и от РИО на МОМН.
 11. да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения.

(2) Учителят е длъжен:

 1. да изпълнява определените си задължения в длъжностната характеристика, Кодекса на труда и други нормативни актове;
 2. да опазва живота и здравето на учениците по време на учебно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от него или от училището;
 3. да повишава системно професионалната си квалификаци, да участвува в работата на методическите обединения и предметни комисии;
 4. да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на народната просвета;
 5. да участва в работата на педагогическия съвет и изпълнява неговите решения;
 6. да осъществява взаимодействие с родителите и възпитателите на своите ученици;
 7. да съдейства за издигане престижа на училището;
 8. да изпълнява функциите си на квестор, член на комисия или дежурен учител (ако бъде назначен);
 9. да не допуска неоправдано отклоняване на ученици от учебни занятия;
 10. да дава консултации на учениците си по график, утвърден от директора;
 11. да изготвя годишно календарно разпределениена учебния материал  по предмети, като се съобразява с приетите учебни планове и програми и указанията на МОМН;
 12. при продължителни отсъствия от работа да предостави на директора темите на следващите уроци и годишното си разпределение;
 13. при внезапни отсъствия да уведоми своевременно директора илипомощник директора за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове;
 14. след провеждане на писмени форми на контрол да ги коригира, оценява, рецензира и върне на учениците в двуседмичен срок;
  1. да внася оценките на учениците своевременно в техните ученически книжки и в дневника на класа и да оформя срочния и годишния успех до деня, определен от училищното ръководство като краен срок за  приключване на изпитванията (включително);
  2. при отказ на ученика да предостави ученическата си книжка, при липса на домашна работа, при дисциплинарни нарушения и др. подобни, да отбелязва това в съответната документация;
  3. да записва четливо в материалната книга темите на взетите уроци за деня. НЕНАНЕСЕНИТЕ ЧАСОВЕ СЕ СЧИТАТ ЗА НЕПРОВЕДЕНИ;
  4. да преподава учебния предмет на книжовния български език, с изключение на учебните предмети “чужд език”,  да общува с децата или учениците на книжовен български език и да ги подпомага да усвояват книжовноезиковите норми;
  5. да преподава учебния предмет на книжовен български език, да общува с учениците на на книжовен български език и да ги подпомага да усвоят книжовните норми;
  6. да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха  и развитието на ученика, за спазване на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда, да ги насочва към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на ученика при зачитане на тяхното право за вземане на решения.
  7. да не ползва мобилен телефон по време на час;
  8. да не пуши, да не внася  и да не употребява алкохол в училището, както и извън него- при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват ученици.
  9. да се явява на работа с облекло и във вид, който съответства на положението му на учител и на добрите нрави.
  10. да не внася в училището оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност.
  11. да провежда индивидуалните срещи с родителите в приемното време на учителя или в друго удобно за двете страни време.

(3) Учителят няма право

 1. да нарушава правата на детето и ученика, да унижава личното им достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху тях.
 2. да извърш­ва образователни услуги на ученици срещу заплащане, при наличие на конфликт на интереси.
 3. да извършват образователни услуги на ученици във връзка с подготовка за кандидатстване или полагане на държавните зрелостни изпити,  ако участва при изготвянето на темите или задачите за приемните и за държавните зрелостни изпити, както и при оценяването на тези изпити.
 4. да изнася документация от сградата на Гимназията – дневници, картони, писмени работи, папки и други;
 5. да споделя с ученици, родители и граждани разискванията в Педагогическия съвет, мненията на колегите си по повод поведението и успеха на учениците или по други въпроси;
 6. да организира дейности на политическа, религиозна и етническа основа ;
 7. да прави промени в седмичното разписание без знанието на директора;
 8. да напуска учебното заведение без уважителни причини и без разрешение на ръководството в работно време.
 
ІІ. Класен ръководител

Чл. 40. (1) Класният ръководител има следните допълнителни задължения:

 1. запознава учениците с правилника за дейността на училището, с училищния учебен план, Плана за действие при бедствия, аварии и катастрофи;
 2. осигурява изпълнението на решенията на педагогическия съвет и нарежданията на директора, които се отнасят за поверения му клас;
 3. координира дейността на учителите, възпитателите, родителите, други институции и обществеността;
 4. при отсъствие по болест изисква в срок от три дни (от идването на училище) от учениците документ, заверен в медицинската служба в училището. Всички медицински бележки се съхраняват до края на съответната учебна година;
 5. да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката;
 6. своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание или други мерки по този правилник;
 7. да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда, като периодично и своевременно информира родителите;
 8. да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях;
 9. да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;

10.  да изготвя и да предоставя на родителя характеристика за всеки ученик ;

11.  да организира и да провежда родителски срещи най-малко веднъж в учебен срок;

11.1 на първата родителска среща за учебната година класният ръководител предоставя на родителите информация за графика на приемното време на учителите в училището, графика на класните работи, правилника на училището – срещу подпис на родителя.

11.2 по време на родителските срещи се обсъждат и се вземат решения по основни въпроси, свързани с развитието и възпитанието на учениците, включително с участието на специалисти. Класният ръководител не може да обсъжда публично въпроси, свързани с успеха и поведението на отделните ученици от паралелката.

12.  периодично да организира индивидуални срещи с учениците от паралелката, да организира и провежда часа на класа и да работи за развитието на паралелката като общност;

13.  да участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на учениците от паралелката в случаите и по реда, предвидени в този правилник;

14.  да осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката, и периодично да се информира за успеха и развитието на учениците от паралелката по съответния учебен предмет, за спазване на училищната дисциплина, за уменията им за общуване и интегриране в училищната среда;

15.  да осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите;

16.  да води редовно и да съхранява учебната документация за паралелката.

17.  да уведомява писмено родителите за допуснати отсътвия преди данаправи направи предложение до директора за наказание по чл. 53а от Правилника за вътрешния ред на училището в съответствие с ППЗНП;

 1. при три забележки за отказ на ученика да предостави ученическата си книжка задължително информира родителите за успеха и поведението му;
 2. вписва наказанията и тяхното отменяне или заличаване в ученическата книжка и дневника на класа
 3. своевременно попълва книгата за подлежащите на задължително обучение ученици и изпраща съобщения за записване на новопостъпили ученици;
 4. оформя в двуседмичен срок от приключването на учебните занятия дневника на класа, личните дела и ги предава за съхранение. Подготвя документите за завършен клас и образователна степен;
 5. освобождава ученици от учебни занятия при изключителни случаи, до 3 дни в една учебна година с уведомление от родителя;

23.   прави мотивирани предложения за награждаване или наказване на ученици от класа

24.  изготвя план за възпитателната работа с класа, който се утвърждава от  директора;

25.  следи за състоянието на материалната база на поверената му класна стая и осигурява възстановяването на всички нанесени щети;

(2)

 1. В края на всяка учебна година класният ръководител изготвя характеристика за всеки ученик от паралелката, в която прави преценка за развитието на ученика в образователно-възпитателния процес и за спазването на училищната дисциплина. В характеристиката се посочват както положителните, така и отрицателните страни в развитието на ученика. Характеристиката се предоставя на родителя срещу подпис.
 2. При завършване на средно образование класният ръководител изготвя цялостна характеристика за развитието на ученика. Характеристиката е неразделна част от дипломата за средно образование.
 3. Характеристика се изготвя и в случаите на преместване на ученици в друго училище.

ІІІ. Дежурен учител

Чл. 41. (1) Дежурството на учителите се извършва по график, определен със заповед на директора.

(2) Дежурният екип се явява най-малко 20 минути преди започване на учебните занятия, прави оглед на училищната сграда, констатира хигиенното състояние и опазването на материалната база.

(3) Главен дежурен учител:

 1. носи отговорност за цялостната работа на дежурния екип;
 2. при нарушение на санитарно-хигиенните изисквания и при повреда на МТБ уведомява своевременно помощник-директора, а за всички останали произшествия – директора на училището;

(4) Дежурен учител:

 1. пристига в училище 20 минути преди началото на учебните занятия и остава на съответния етаж и крило;
 2. през междучасието осигурява реда и спокойствието на етажа;
 3. по време на дежурството през междучасието остава в своя район, не се занимава с несвойствени дейности и докладва за всички нередности на главния дежурен учител;
 4. дежурството приключва с края на смяната и напускане на етажа от учениците.

Чл. 42. Ако не се установят причинителите на дисциплинарните нарушения и материалните щети, последствията са за сметка на дежурните учители, в чиито райони  са констатирани нарушенията.

ІV. Ученици

Чл. 43. (1) ученикът има право:

 1. да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина – при постъпването му в училище, в началото на всеки учебен срок, както ипри поискване;
 2. да участва по собствен избор в организираните от училището извънкласни форми на дейност.
 3. да избира училището, професията и специалността от професията, както и учебните предмети, предвидени в училищния учебен план като избираеми, при спазване изискванията на нормативните актове;
 4. да получава от училището информация по въпросите, свързани с неговото обучение;
 5. да получава от учителите консултации при организиране на самостоятелната си подготовка;
 6. да бъде консултиран във връзка с професионалното му ориентиране и развитие, да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности, желания и способности;
 7. да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да получава защита при накърняване на правата и достойнството му;
 8. да се ползва от формите за насърчаване на равния достъп до образование при условия и по ред, определени в нормативен акт;
 9. да ползва безплатно училищната материално-техническа база по ред, определен от директора на училището, в учебно и в неучебно време за развитие на интересите и способностите си;
 10. да бъде защитен от училището при накърняване на личното му достойнство и нарушаване на човешките му права;
 11. да дава мнения и  предложения пред ръководството на училището по отношение на организацията и провеждането на цялостната му дейност;
 12. да избира и бъде избиран в колективни органи за управление на училището;
 13. да бъде поощряван с материални и морални награди за високи резултати в учебната, спортната и обществената  си дейност, съгласно настоящия правилник;
 14. да получава стипендии за отличен успех или неравностойно социално положение.
 15. да участва, като партньор в училищното обучение и да има активна роля за постигане целите на образователно – възпитателния процес.
 16. да бъде насочван, стимулиран и подпомаган за развитие на своите дарби, умствени и физически способности;
 17. да  участва в работата на педагогическия съвет (по ред, определен от него), при обсъждане резултатите от обучението, награждаване и наказване на ученици;
 18. да бъде освобождаван от учебни занятия по семейни причини до 3 дни общо по преценка на класния ръководител при предварително подадена молба от родител и 7 дни – по преценка на директора, при предварително подадена молба от родител;
 19. да образува и участва по желание в неполитически ученически сдружения, групи и организации;
 20. след навършване на 18 години, да се включи в шофьорски курсове;
 21. да ползва общежитие, ако постоянното му местоживеене не е гр.Тервел.

(2) Всеки ученик е длъжен:

 1. да изпълнява учебните си задължения;
 2. да спазва настоящия правилник, нормите на поведение в училището и обществото и законите на страната;
 3. да пази авторитета на училището, както и да съхранява и развива училищните традиции;
 4. да не отсъства от учебните часове без уважителна причина – за присъствените форми на обучение, както и от масови мероприятия, организирани от училището;
 5. да пристига в училище най-малко 10 минути преди началото на първия си час;
 6. да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави;
 7. да носи в училище само учебни помагала и предмети, необходими за учебната работа;
 8. да поддържа лична хигиена;
 9. да носи винаги своята ученическа книжка (бележник) и да я предоставя при поискване. Отказът се отразява в предвидената за целта графа в дневника, а при три внесени забележки се уведомяват родителите (настойниците);
 10. да не ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час без разрешение на учителя;
 11. да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и алкохол;
 12. да не влиза в учителската стая, както и в предназначените само за учители места.
 13. да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите, както и да не прилага физическо и психическо насилие;
 14. да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове;
 15. да не носи оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;
 16. да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето;
 17. да носи ученическата си книжка в училище и да я представя при поискване на учителя или директора;
 18. да носи ученическата си лична карта в училище и извън него.
 19. да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на училището;
 20. след приключването на учебните занятия за съответната учебна година, да върне учебниците и учебните помагала, получени от училището, за които е определен срок на ползване, не по-дълъг от една година.
 21. да възстанови стойността на учебник или учебните помагала, когато при връщането им се установи, че поради неполагане на грижи от негова страна, те са негодни за ползване.

V.  Отговорник на класа

Чл.48. (1)  Отговорника на класа се избира от всяка паралелка за една учебна година.  Отговорникът определя двама ученика за свои заместници.

(2)  Отговаря за правилното водене на дежурството в класа, опазването на материално техническата база и хигиената (солидарно с дежурните ученици).

(3)   Помощник е на класния ръководител и представлява класа в Ученическия съвет.

(4)   При отсъствие на  отговорника на класа, неговите функции се поемат от заместника му.

(5) Всяка група по чужд език, СИП, ЗИП си определя собствен отговорник, чиито отговорности са подобни на тези на класния отговорник.

VІ. Родители (настойници)

Чл.49.(1) В ПГТО “Дочо Михайлов” родителите (настойниците) имат право:

 1. да избират и да бъдат избирани за членове на Училщното настоятелство;
 2. да получават информация, касаеща обучението на децата им от учителите и ръководството на училището;
 3. да поставят за разглеждане възникнали проблеми на учебно-възпитателната работа в училището, изказват мнения и възражения по учебните планове и програми чрез свои представители в УН или чрез класните ръководители в ПС;
 4. да изказват мнение (жалби и похвали) в писмен вид по отношение на преподаватели в училището, което се разглежда от училищното ръководство и ПС.
 5. да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
 6. да участват в родителските срещи;
 7. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика;
 8. да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците, от специалист, за което училището им оказва необходимото съдействие.

(2) Родителите (настойниците) са длъжни:

да осигурявят присъствието на своите деца на учебни занятия и да се интересуват от техните учебни резултати;

да присъстват на родителски срещи, а консултациите им с учителите да се извършват извън учебните часове;

да възстановяват в тридневен срок материалните щети, по вина на ученика;

да съдействат за издигане авторитета на училището и неговото финансово и техническо осигуряване;

да контролират външния вид, в който детето им посещава училище (облекло, прическа, грим, аксесоари) в съответствие с възрастта му и характера на училищната дейност.

да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището, при записване на ученика;

да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави;

редовно да се осведомяват за успеха и развитието на ученика в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда;

да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора.

 

Глава седма:

РИТУАЛИ, СИМВОЛИ И ТЪРЖЕСТВА

 

Чл.50. Ритуали свързани със знаменните групи.

 1. За знамето на Република България и за знамето на училището се избират знаменни групи от ПС;
 2. Смянатата на знаменните групи става при изпращане на абитуриентите;
 3. Униформа на знаменните групи: бяла блуза, черен панталон, черна пола, черни обувки, трикольорна лента, бели ръкавици;
 4. Имената на учениците, участвали в знаменни групи се вписват в летописната книга на училището.
 5. Издигането на националния флаг е с изпълнение на химна на Република България и пеене от всички ученици.
 6. Мястото на провеждане на ритуалите е пред централния вход или на друго място в зависимост от сценария.
 7. Ритуалът за изпращане на абитуриентите е ежегоден и носещ отличителен атрибут според желанието на учениците.

Чл. 51.(1) Календарният план за празниците и тържествата се утвърждава от ПС.

 1. Комисията по тържествата предлага проектосценарий на ПС една седмица преди откриване на учебната година и един месец за останалите тържества и спорт.
 2. Учителите по физическа култура и спорт построяват учениците  в зависимост от акцента на тържеството.

(2) За всички тържества се уведомява РДВР и се изисква тяхното съдействие

Глава осма:

 

НАГРАДИ И НАКАЗАНИЯ

Чл. 52.(1) Училището учредява свой награден фонд, за който се отделят средства от спонсорство, стопански инициативи и др.

(2) За отличен успех, за научни и практически постижения в дадена дисциплина, за успешно представяне на състезания, конкурси, олимпиади учениците получават  награди и грамоти;

(3) Наградите се присъждат от ПС по предложение на класния ръководител, административното ръководство или УН.

(4) Директорът и учителите могат да изпращат благодарствени писма до родителите за достойни прояви на техните деца.

Чл. 53. Учениците се наказват за нарушения на училищния правилник: за нарушение на общоприетите етични норми, при което се наранява личното достойнство и човешките права на учители, друг персонал и ученици; за противообществени прояви в училище или извън него; за умишлено повреждане на училищната собственост; за неоправдани отсъствия от училище; за нарушаване на реда при учебни занятия, за уронване авторитета и доброто име на училището.

Чл. 53а. (1) За неизвинени отсъствия и други нарушения учениците се наказват съгласно чл. 139 от ППЗНП като се отчита степентта на виновност с:

 1. 1. ЗАБЕЛЕЖКА

Наказанието “Забележка”  може да се прилага при:

 • Отсъствия от учебни занятия без уважителни причини – при  5  неизвинени отсъствия;
 • Отказ на ученика да изпълнява учебните си задължения в часовете.
 • Умишлено увреждане на училищното имущество.
 • Употреба на алкохол и цигари в сградата и района на училището.
 • Създаване на пречки на учителя при изпълнение на служебните му задължения.
 • Неизпълнение на законните разпореждания на длъжностни лица в училището, във връзка с осигуряването на безопасни условия на обучение, възпитание и труд.
 • Системно непредставяне или отказ да представи бележника си за проверка, вписване на оценки и подпис от родителя, както и несвоевременното представяне на документите за извиняване на направени отсъствия.
 1. 2. ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ПОЛЗА НА УЧИЛИЩЕТО В СВОБОДНОТО ОТ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ВРЕМЕ

Наказанието “Извършване на дейности в полза на училището“  може да се прилага при:

 • Отсъствия от учебни занятия без уважителни причини – при 8  неизвинени отсъствия;
 • Отказ на ученика да изпълнява учебните си задължения в часовете.
 • Умишлено увреждане на училищното имущество.
 • Употреба на алкохол и цигари в сградата и района на училището.
 • Създаване на пречки на учителя при изпълнение на служебните му задължения.
 • Неизпълнение на законните разпореждания на длъжностни лица в училището, във връзка с осигуряването на безопасни условия на обучение, възпитание и труд.
 • Системно непредставяне или отказ да представи бележника си за проверка, вписване на оценки и подпис от родителя, както и несвоевременното представяне на документите за извиняване на направени отсъствия.
 1. 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ В ДРУГО УЧИЛИЩЕ;

Наказанието “Предупреждение за преместване в друго училище  може да се прилага при:

 • Системност /над 1 път/ на нарушенията изброени в т. 2-6 на предходния член.
 • При направени 10 отсъствия по неуважителни причини.
 • Отправяне на заплахи, упражняване на насилие, предизвикване на конфликти, уронващи честта и достойнството на ученици, преподаватели и други лица в училището.
 • Умишлено предизвикване на ситуации, с които се нарушава нормалния учебновъзпитателен процес в учебните часове и реда в сградата и района на училището.
 • Влизане в часовете в нетрезво състояние и в състояние, предизвикано от употребата на наркотични средства.
 • Организиране на колективни бягства от учебни часове
 • Фалшифициране на училищна документация.
 1. 4. ПРЕМЕСТВАНЕ В ДРУГО УЧИЛИЩЕ ДО КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

Наказанието “Преместване в друго училище до края на учебната година” може да се прилага при:

 • Системност – над 1 път на нарушенията по т. 3 – 7 на предходния член.
 • За допуснати 15 неизвинени отсъствия за учебната година.
 • Умишлено предизвикване на ситуации, които застрашават живота на трети лица в сградата и района на училището.
 • Уронване престижа, авторитета и доброто име на училището.
 1. ПРЕМЕСТВАНЕ ОТ ДНЕВНА В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – за ученици, навършили 16-годишна възраст.

Наказанието “Преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение” се прилага за ученици, навършили 16 години, като крайна мярка при тежки нарушения.

Тежки нарушения, извършени от ученици, навършили 16 години са:

 • Системна употреба на алкохол, наркотични и други упойващи средства, което води до невъзможност за изпълнение на задълженията при обучение в дневна форма.
 • Разпространение на наркотици в района на училището- при доказване по неоспорим начин.
 • Системно /над 1 път/ и умишлено предизвикване на конфликти и ситуации, с които се нарушава нормалния учебно-възпитателен процес в учебни часове и реда в сградата и в района на училището.
 • Физическо посегателство над преподавател, друг ученик или служител.
 • Системно /над 1 път/ създаване на конфликти с които се пречи на преподавателя да изпълнява служебните си задължения, като с действията на ученика се цели уронване на достойнството и злепоставяне на преподавателя.
 • Хулигански и вандалски прояви в сградата и района на училището.
 • Уронване престижа, авторитета и доброто име на училището.

(2) Дейностите в полза на училището по ал. 1, т. 2 не трябва да са такива, които с оглед на естеството или интензивността си не са съобразени с възрастовите особености и здравословното състояние на учениците или унижават тяхното достойнство.

Видовете дейности са: Поддържане на училищия двор и парк, хигиенизиране на училищната сграда.

(3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на този правилник или на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не му позволява да участва в образователно-възпитателния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му, за което класният ръководител уведомява родителя.

(4) Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен час, учителят може да го отстрани до края на учебния час.

(5) При тежки или системни нарушения на задълженията, определени в този правилник и в правилника за дейността на училището, освен наказание по ал. 1 на ученика може да се наложи мярка намаляване на поведението.

(6) Освен налагането на наказание по ал. 1 ученикът може да бъде насочен към консултации и педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, допълнително обучение в извънучебно време, включително в периода на ваканциите, участие в извънкласни и извънучилищни дейности, професионално ориентиране и други дейности с оглед недопускане на нарушения и на отпадане от училище.

(7) За едно нарушение не може да бъде наложено повече от едно наказание.

Чл. 53б.

(1)  Наказанията и мерките са срочни.

(2) Срокът на наказанието по чл.53а, ал. 1, т. 1 и 4 е до края на учебната година, а по чл.53а, ал. 1, т. 2, 3 и 5 се определя в заповедта за налагането му.

(3) Когато наказанията по чл.53а, ал. 1, т. 4 и 5 са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

(4) Срокът на мярката по чл.53а, ал. 5 се определя в заповедта за налагането й.

(5)  Наказанията по ал. 1, т. 1 се налагат със заповед на  директора по предложение на класния ръководител,а наказенията по т. 2, 3, 4 и 5 – със заповед на  директора по предложение  на ПС.

(6) Наказанието по ал.(1), т. 4 или 5се налага като крайна мярка при тежки нарушения. ПС обсъжда доклада на класния ръководител за извършеното нарушение и изслушва ученика или определен от него учител или друг ученик. На заседанието на ПС може да присъства и родителят или настойникът на ученика.

(7) Наказанията по ал.(1) се заличават с изтичане на съответната учебна година. Наказаниета по ал.(1), т.1 и 2 може да се заличи и предсрочно по реда на ал.(2).

(8) аказанията и тяхното заличаване се вписват в ученическата книжка и дневника на класа.

Чл. 53в.

(1) Видът и срокът на наказанието се определят, като се отчитат видът, тежестта на нарушението и личностните особености на ученика.

(2) Наказанията по чл.53а, ал. 1, т. 4 и 5 се налагат като крайна мярка при тежки или системни нарушения.

(3) Наказанията по чл. 53а, ал. 1 може да се налагат и за допуснати неизвинени отсъствия, като условията за налагането им се определят с правилника за дейността на училището. Наказанията по чл. 53а, ал. 1, т. 4 и 5 може да се налагат за допуснати повече от 15 неизвинени отсъствия за учебната година.

(4) Мярката по чл 53а, ал. 4 не може да се налага на ученици със специални образователни потребности, когато поведението им е резултат от увреждането или нарушението на здравето.

(5) Срокът на мярката по чл. 53а, ал. 5 се определя, като се отчитат видът, тежестта на  нарушението/ нарушенията и личностните особености на ученика.

(6) Видът и срокът на мерките по чл 53а, ал. 6 се определят, като се отчитат и възможностите на училището.

Чл. 53г.

(1) Наказанието по чл.53а, ал. 1, т. 1 се налага със заповед на директора по предложение на класния  ръководител, а наказанията по чл.53а, ал. 1, т. 2 – 5 – със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

(2) Мярката по чл.53а, ал. 3 се налага със заповед на директора, а по чл.53а, ал. 5

и 6 – със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

Чл. 53д.

(1) Класният ръководител писмено уведомява родителя за извършеното от ученика нарушение и за правата на родителя в процедурата по налагане на наказание.

(2) За всяко производство за налагане на наказание по чл. 53а, ал. 1 и на мярката по чл.53а, ал. 5 се определя докладчик. Докладчик е учител, който преподава на ученика.

(3) Преди налагане на наказанията по чл 53а., ал. 1 и на мярката по чл. 53а, ал. 5 директорът – за наказанието по чл. 53а, ал. 1, т. 1, съответно педагогическият съвет – в останалите случаи, изслушва ученика и проверява фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.

(4) Родителят има право да присъства на изслушването и да изрази мнение.

(5) При необходимост изслушването се извършва в присъствието на психолог, педагогически съветник или ресурсен учител.

(6) За изясняване на фактите и обстоятелствата на изслушването могат да бъдат поканени и да бъдат изслушани учители, които преподават на ученика, както и ученици.

(7) Преди налагане на наказанията по чл.53а, ал. 1, т. 2 – 5 и на мярката по чл. 53а, ал. 5 задължително се уведомява дирекция “Социално подпомагане” по настоящ адрес на ученика, представител на която може да присъства на изслушването с оглед защита на правата и на интересите на ученика. По желание на ученика и на неговите родители дирекция “Социално подпомагане” може да го консултира преди налагане и на останалите наказания и мерки.

(8) Преди налагане на наказанията и мерките, с изключение на мярката по чл. 53а, ал. 3, се взема мнението на класния ръководител на ученика.

Чл. 53е.

(1) В заповедта за налагане на наказанията и мерките се посочват видът на наказанието и/или мярката, срокът и мотивите за налагането им.

(2) Заповедта може да се обжалва пред министъра на образованието и науката.

Чл. 53ж.

(1) Класният ръководител уведомява родителя за наложените на ученика наказания и мерки.

(2) Наложените наказания и мерки се отразяват в ученическата книжка, в личния картон и в характеристиката на ученика.

(3) Наложеното наказание по чл.53а, ал. 1, т. 1 се обявява от класния ръководител пред класа.

Чл. 53з.

(1) При налагане на мярката по чл.53а, ал. 3 за времето на отстраняване на ученика се отбелязват неизвинени отсъствия.

(2) При налагане на мярката по чл.53а, ал. 4 за часа, за който ученикът е отстранен, учителят отбелязва неизвинено отсъствие. Ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на отстраняването си. Училището създава условия за възпитателна работа с учениците при изпълнението на мярката.

(3) Ученик, на когото е наложено наказание по чл.53а, ал. 1, т. 4, продължава обучението си в друго училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на регионалния инспекторат по образованието.

(4) Ученик, на когото е наложена мярката по чл.53а, ал. 5, за срока на мярката се лишава от правото да получава стипендия за отличен успех, както и от правото да участва в представителни прояви от името на училището.

(5) При равни други условия при приемане на ученици с предимство се ползват учениците, на които не е наложена мярката по чл.53а, ал. 5.

Чл. 53и.

(1) Наказанията и мерките се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.

(2) По желание на ученика след заличаване на наказанието по чл.53а, ал. 1, т. 4 той може да продължи обучението си в училището, в което е преместен.

(3) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на ученика.

Чл. 54. Противообществените прояви на учениците се разглеждат от УКПППУ и ЗПД, която съставя протокол и предава случаите за разглеждане на органите на МВР.

Чл. 55. За нарушаване на трудовата дисциплина учителите и останалият персонал носят отговорност по КТ.

Чл. 56. Санкциите във връзка с нарушаване изискванията за безопасни условия на възпитание, обучение и труд са:

 1. Възстановяване със собствен или на родителите труд на нанесени материални щети на училището в срок до 5 дни.
 2. Възстановяване с парични средства на повредено или унищожено училищно имущество – в срок до 5 дни.
 3. Отстраняване със собствен труд на неблагоприятните последици, предизвикани от замърсяване по какъвто и да е начин на училищната сграда и двора.

Глава девета:

Чл. 57. (1) Училището осъществява процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите.

(2) Родителите имат следните права:

1. периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда;

2. да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

3. да участват в родителските срещи;

4. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;

5. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика;

6. да участват в училищното настоятелство;

7. да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците, от специалист, за което училището им оказва необходимото съдействие.

(3) Родителите имат следните задължения:

1. да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;

2. да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището, при записване на ученика;

3. да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави;

4. редовно да се осведомяват за успеха и развитието на ученика в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с  учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда;

5. да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора.

 

Глава десета

 

АДМИНИСТРАТИВЕН И ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ

Чл. 58. Работното време на административния и помощен персонал се определя със заповед на директора.

Чл. 59. В ПГТО “Дочо Михайлов”служителят от административния и помощен персонал е длъжен да:

 1. изпълнява определените си задължения в длъжностната характеристика, КТ и други нормативни актове;
 2. изпълнява решенията на органите за управление на училището;
 3. съдейства за поддържането на хигиената, реда, дисциплината и опазване МТБ на училището;
 4. зачита личното достойнство и гражданските права на ученици и учители;
 5. възстановява всички материални щети, нанесени по негова вина.

Глава десета

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.60. (1) Настоящият правилник влиза в сила след приемането му от ПС.

(2) Правилникът се актуализира за всяка учебна година, а при необходимост, и през време на учебната година. Решението за това се взема от ПС.

(3) В началото на всяка учебна година класните ръководители са длъжни да запознаят учениците и техните родители (настойници) с настоящия правилник, както и с корекциите му през учебната година. Текстът на правилника се предоставя на всички ученици и учители.

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

МОМН – Министерство на образованието, младежта и науката

РИО на МОМН – Регионален инспекторат по образованието на МОМН

ПС – педагогически съвет

УН – училищно настоятелство

УС – ученически съвет

ЗНП – Закон за народната просвета

ППЗНП – правилник за приложение на ЗНП

МТБ – материално-техническа база

МО – методично обединение

УКПППУ и ЗПД – училищна комисия за превенция на противообществените прояви на учениците и защита правата  на детето.