Изпълнение на т. 3, буква „б“ от Решение № 704 на Министерския съвет от 05 октомври 2018 г.

Инфо 138 – Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Инфо 141 – Издаване на диплома за средно образование

Инфо 143 – Изд. на удостовер. за валидиране на комп. в съответствие с изискванията за завър. на клас, етап или основ. степен на об

Инфо 147 – Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити 1

Инфо 148 – Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити 2

Инфо 149 – Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

Инфо 153 – Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Инфо 154 – Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Инфо 155 – Изд. на Удостовр за валидиране на проф.квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на проф. квалиф.

Инфо 156 – Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование – в сила от учебната 2021-2022 учебна година

Инфо 156 – Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация -влиза в сила от учебната 2021-2022 учебна година

Бланка-Преместване-на-ученици-в-държавните-и-в-общинските-училища

Бланка-Издаване-на-дубликат-на-документ-за-завършен-клас-етап-или-степен-на-образование-–-удостоверения-свидетелства-дипломи

Бланка-Издаване-на-европейско-приложение-към-дипломата-за-средно-образование

Бланка-Издаване-на-европейско-приложение-на-свидетелство-за-професионална-квалификация-

Бланка-Изд.-на-удостовер.-за-валидиране-на-комп.-в-съответствие-с-изискванията-за-завър.-на-клас-етап-или-основ.-степен-на-об

Бланка-Издаване-на-Удостоверения-за-валидиране-на-проф.-квалиф.-по-част-от-професия-и-Свидетелства-за-валидиране-на-проф.-квалиф