ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПГТО Дочо Михайлов

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА  НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

адвокат   Мая Йорданова Димитрова

тел. 0896735454,  емайл: dim_maya@avb.bg