Нашето амплоа- поощряване на  нови форми на сътрудничество

През учебната 2019/2020 година в ПГТО „Дочо Михайлов”  гр.Тервел по проект на Европейски корпус за солидарност, Работа,  инж. Иева Калнина от Латвия бе назначена като учител по специални предмети. Тя преподава  на учениците от 8 до12 клас, обучаващи се по професия „Оператор в производството на облекло”.

Организацията има опит в работа с доброволци по Европейска доброволческа служба ЕДС, които използват неформални методи в извънкласни дейности и въздействат върху учениците  в извънучилищна среда. Иева Калнина е бивш доброволец в организацията от проект по ЕДС.

Предизвикателство е включването ủ като специалист в областта на формалното обучение.

Работата ủ допринесе за повишаване качеството на професионалното обучение по професия “Оператор в производството на облекло”, повишаване  европейския  облик на гимназията, разпространяване ползата от извършването на солидарни дейности.

Иева Калнина носи професионализма и любовта към професията в сърцето си.

Тя придоби умения за: преподавателска дейност; работа в мултикултурна среда, с деца билингви от ромски и турски етнос;   провеждане на извънкласни дейности с интерактивни методи на обучение; организира информационни събития и провежда онлайн занятия, наложени от обстоятелствата.

С присъствието си инж. Иева Калнина привнесе един опит за изграждане на ценности като равенство и социално приобщаване . Присъствието й  бе принос към опита на училището за  превенция на социалното маргинализиране. В учебната практика тя убеди учениците, че технологиите променят начина, по който функционира обществото и те трябва да се използват по най-добрия начин.

Присъствието на такъв преподавател, работещ към Европейски корпус за солидарност е въпрос на чест, защото  показа на учениците  как да  станат по-конкурентноспособни чрез талант и иновации.

инж. Иева Калнина  генерира  нови идеи, привлече нови участници в професионалния живот . Нейното присъствие  е част от нашия опит за  поощряване на  нови форми на сътрудничество. Много настроение и творческо вдъхновение това  е атмосферата, която тя поддържаше.

С  личната си харизма, и професионализъм се превърна в пример за това как днес всеки  трябва да  развие своите индивидуални способности и чувство за отговорност, за да стане успял възрастен утре!

С присъствието си доказа, колко е важна екипната работа за бъдещата професионална реализация и кариерното ориентиране. Пребиваването й в ПГТО ”ДОЧО Михайлов” е доказателство, че качествената и навременна професионална ориентация  и  подготовка за нас са  важен фактор  за последващата пълноценна социална реализация. Предлагането на обучение в контекста на европейските обучителни стандарти е приоритет за нас.

Участието й в инициативи, извършени заедно, които събират учениците и учителите в едно огромно семейство е доказателство,че ПГТО „Дочо Михайлов” – гр.Тервел дава всичко, което  е нужно за да станат учениците не само истински професионалисти, но и отговорни  и  всеотдайни граждани.

Благодарение на такива специалисти ефективните системи  на обучение и политики за младежта осигуряват на хората уменията, които са им необходими за реализация на пазара на труда и в икономиката, като същевременно им дават възможност да имат активна роля в обществото и да постигнат личностна реализация. Участието на доброволци в процеса на обучение в ПГТО „Дочо Михайлов”  гр. Тервел  е инвестиция в знания, умения и компетентности, които ще облагодетелстват не само града, но и обществото като цяло, като допринасят за растежа на професионалната компетентност и осигуряват равнопоставеност, благоденствие и социално приобщаване в Европа и извън нейните граници.

Приобщаването към професионалното обучение са от ключово значение за популяризиране на общите европейски ценности, солидарност, насърчаване на социалната интеграция,  повишаване на междукултурното разбирателство и чувството за принадлежност към една общност.

ESC Ieva