програмата 

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището

 привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05″Да направим училището

привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките

ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ПРИЛОЖЕНИЕ № 20

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО БЮДЖЕТА

Бенефициент: Министерство на образованието, младежта и науката чрез дирекция

 ”Достъп до образование и подкрепа на развитието ”

Заповед № РД09-1767/02.12.2011 г. и Заповед № РД09-1812/12.12.2011 г. на министъра на образованието,

младежта и науката

Номер на проекта – BG051PO001-4.2.05-0001

Име на проекта – “Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти”

Училище: Професионална гимназия по техника и облекло “Дочо Михайлов”

обл. Добрич , общ. Тервел , град Тервел

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО БЮДЖЕТА

Необходима сума: 15170.00 лв.

съгласно одобрения бюджет и при спазване изискванията на нормативните актове в областта на обществените поръчки

Вид разход Сума по одобрен

бюджет

Отчитане на разхода

1. Разходи за възнаграждения и осигурителни плащания за

сметка на работодател на лицата -ръководители на

извънкласните дейности – до 53%   -   6974.00 лв.

(45.97 % )

Договор

2. Разходи възнаграждения и осигурителни плащания за

сметка на работодател за организация на дейностите на

ниво училище-до 5%   -   758.50 лв.

( 5.00 % )

Договор

3. Разходи за закупуване на материали- от 30% до 40%   -  6068.00 лв.

( 40.00 % )

(Договор за обществена

поръчка по ЗОП/ НВМОП )

4. Разходи за закупуване на консумативи-до 3%   -  440.00 лв.

( 2.90 % )

(Договор за обществена

поръчка по ЗОП/ НВМОП )

5.Разходи за външни услуги-до 8%    -   929.50 лв.

( 6.13 % )

(Договор за обществена

поръчка по ЗОП/ НВМОП )

ОБЩО 15170.00 лв.

( 100.00 % )

Дата: 06 февруари 2012г. Директор на училището: Иван Желязков

Инвестира във вашето бъдеще!

На 02.02. 2012 година стартира най-мащабният проект по схемата „Да направим училището привлекателно за младите хора”, реализирана по оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, наречен „УСПЕХ”.

Основната цел на проекта е да се осмисли свободното време на ученици  с  риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, да вземат участие в извънкласни и извънучилищни дейности.

Тревожна е статистиката, много от учениците участват в сбивания, употребяват алкохол, пушат цигари, някои са употребявали вече и дрога, голяма част от тях уж могат да четат, но се затрудняват в разбирането на смисъла, мнозина не владеят елементарни сметки.

Тревожни са нещата, с които всеки ден се срещаме, всеки ден чуваме по новините, от разкази от познати.

 Ставаме свидетели на енергия, насочена към насилие и агресия. Нашите деца имат огромна енергия, която трябва да бъде насочена към  позитивни резултати. Необходимо е тя да бъде овладяна. Ангажирането на учениците според интересите им в извънкласни и извънучилищни дейности е добра форма за оползотворяването и.

ПГТО „Дочо Михайлов”, гр. Тервел, с общ брой на учениците в училище 261, от тях  82 са включени  в проект „Успех”, съответно в областите: „Комуникативни умения на роден език”, „Здравно образование”, „Здравословен начин на живот”, „Културни компетентности” и „Дигитални компетентности”, със следните извънкласни дейности: „Публична реч”, с ръководител Н. Георгиева; „Скаутски здравен лагер”, с ръководител Ст. Райчев; „Млад еколог”, с ръководител Т. Атанасова; „Да успяваме заедно”, с ръководител Д. Костадинов; „Арт студио”, с ръководители С. Ахмед и Г. Ахмедова; „Моден дизайн”, с ръководители К. Василева и Ст. Колева; „Дигитална обработка на цифрови изображения”, с ръководител Д. Влаева.

Вече месец от старирането на проекта виждаме и резултатите от него. Учениците посещават часовете. Интересно им е, имат възможност ра развихрят въображението си, да дават своите идеи, да заявят своите способности, интереси и компетентности, да изявят себе си не само като ученици, а и като личности.  

Тук, в тези часове, те не идват, защото е задължително присъствието, защото ще им се пише отсъствие, защото се страхуват от оценка „слаб”. Тук те идват, защото могат да бъдат себе си. Тук имат възможност в значителна степен да общуват неформално с учителя.

Това не са часове по „Учебна програма”. Това са часовете  по „тяхна” програма, те са си я избрали и те могат да станат сътворци на тази програма. В тези часове няма учителят да им поставя оценки, което наистина ги прави по-мотивирани, по-отговорни.

В края на проекта всеки един от тях ще трябва сам да се оцени. Това ще бъде оценка , поставена от собствената съвест. Преди да си поставят оценката, те трябва да си отговорят на въпроси като: „Какво научих за себе си?”, „Какво научих за другите?”, „Какво искам и какво наистина умея?” „Доколко отговорен бях?” …. и да могат гордо да заявят „Аз съм отговорен за всяка своя постъпка!”, „Аз сътворих това!”.  

Всяка една от извънкласните дейности си има своите специфични цели – преодоляване на страха за говорене пред публика, насърчаване към здравословен начин на живот, възпитаване на естетическо чувство и  любов към природата, нов смисъл на свободното време, развиване на естетически умения, стимулиране на  творческо въображение и провокиране на нестандартното мислене, необходими при проектирането на облекло или начини за използване на технически изрядни устройства, но главната ни цел е една: Нашата Гимназия наистина да се превърне в едно “Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” (УСПЕХ).

ГРУПИТЕ