Професионална гимназия по техника и облекло  ”Дочо Михайлов’’ - гр.Тервел         

        Програма ФАР, Проект BG 0202.03 „Учене през целия живот и професионално образование и обучение”

ВG0202.03 – LLL.12

 

ПРОЕКТ „ПРОФЕСИЯ И ШАНС ДА Я РАБОТИШ”

            На 01.04.2005г ПГТО „Дочо Михайлов”, в качеството си на Водеща организация стартира проект по договор за безвъзмездна помощ в размер на 48 443 евро от Европейския съюз по програма ФАР за професионално обучение на безработни младежи в сектор „Текстилна и шивашка  промишленост” в  партньорство с „Албена стил”АД – Добрич и „Дека”ООД – гр.Тервел.

                СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТА:

  • трима преподаватели от ПГТО „Дочо Михайлов” бяха обучени да работят с модерно оборудване и нови производствени технологии;
  • шестима наставници участваха в краткосрочни курсове за обучение в  педагогически умения;
  • разработени бяха учебни планове за професиите „Шивач” и „Оператор в производството на облекло”, 23 учебни програми и съпътстващи тестове за текуща и изходяща проверка;
  • 20 обучаеми получиха първа степен на професионална квалификация „Шивач”;
  • 40 обучаеми получиха втора степен на професионална квалификация „Оператор в производството на облекло”

Практическото обучение и назначаването на работа извършихме в     партньорство с „Албена стил”АД – Добрич и „Дека”ООД – гр.Тервел, за което им    благодарим.  

  • квалифицираните курсисти  започнаха работа, в резултат на което се подобри материалното състояние и социалното им положение, намали се маргинализацията им, почувстваха се необходими и значими и станаха  част от трудовия процес, повиши се жизнения им стандарт и възможността за интеграция в обществото,  намали се социалната им изолация и се създадоха равни възможности за професионална реализация.
  •       между Водещата организация  и организациите партньори бяха установени трайни взаимоотношения. Проведеното практическо обучение на територията на организациите партньори спомага за повишаване на приоритета и професионалния просперитет на шивашките предприятия, повишава общественото им признание и им осигурява квалифицирана работна ръка.

 

ЦЕЛ НА  ПРОЕКТ „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ”

                Подобряване на адаптивността и конкурентноспособността на работната сила в съответствие с динамиката на пазара на труда, чрез прилагане на система „Учене през целия живот” и подпомагане на цялостната реформа в професионалното образование и обучение в България.

                Конкретните цели на програмата са:

  • Предоставяне на качествено обучение за придобиване на степен на професионална квалификация в съответствие с рамковите програми В и Е на МОН.
  • Обучение на учители и обучаващи от кандидатстващите организации за работа с модерно оборудване и технологии, организирано от предприятията партньори;
  • Обучение на наставници от предприятията партньори за придобиване на педагогически умения.

                Приоритетни сектори по програмата са: „Производство и преработване”, „Строителство”, „Текстилна и шивашка промишленост”, „Туризъм”, „Икономика”, „Механотехника и електротехника”.

МНЕНИЯ ЗА ПРОЕКТ „ПРОФЕСИЯ И ШАНС ДА Я РАБОТИШ”

     

 Искрени  поздрави. Началото на проект „Професия и шанс да я работиш” бе едно предизвикателство, на което екипът с ръководител инж. Петранка Райчева отговори с висок професионализъм, много труд и безсънни нощи. Всяко начало е трудно, но трудолюбието и високият дух на колегите доказаха, че сме професионално подготвени и успешно можем да се конкурираме на пазара на Професионалното образование и обучение .

Постави се началото на възможността да реализираме своите професионални умения, извън рамките на задължителната преподавателска дейност.

Професионализмът на екипа от колеги, работещи по проекта доказа, че в сферата на Професионалното образование и обучение  сме на европейско ниво. Отличното владеене на материята позволи на екипа от учители да  разработи подходящи, научно обосновани учебни планове и програми по рамкова програма „Е”.

Със средства от проекта се подобри материално-техническата база на Гимназията. С доставените  учебници се обогати и библиотечният фонд.

Всичко постигнато от екипа може само да ни радва, защото то допринася за издигане  авторитета на Гимназията, превръщането ù в притегателен център за професионално обучение на младите хора  не само от община Тервел.

                                               / Инж. Иван  Желязков – Директор / 

 

             

Динамичните политически и социално-икономически промени в България в последните 15 години сериозно разлистиха утвърдените стериотипи за професионална подготовка и реализация на младите хора. Това доведе до объркване, безработица, демотивация и ценностен вакуум.

В тази нова ситуация проектът „Професия и шанс да я работиш” е изключително актуален и с голяма социална и личностна значимост. Философията на проекта е много добре  насочена към необходимостта от усвояване на професия, към мотивация за професионално обучение. В същото време тази професионална подготовка се свързва с шанса за реализация на обучаемите.

Считам, че екипът на проекта е проявил научен, професионален и далновиден подход, като е включил в обучението наставници, които да обучават, подпомагат, възпитават и мотивират практикуващите обучаеми, които са бъдещи техни работници. За да изпълняват тази роля  курса за придобиване на педагогически знания и умения беше крайно необходим.

       

Проектът „Професия и шанс да я работиш” даде възможност за придобиване на професионална квалификация и професионална реализация на младежи с най-ниска степен на образование.

Преподавателите, включили се в реализирането на проекта повишиха своята професионална квалификация, обогатиха своя професионален опит, имаха възможност да работят по европейски стандарти и да прилагат иновационни методи за обучение.

 

 

Проектът „Професия и шанс да я работиш” даде възможност на безработни и неквалифицирани да се обучат и реализират в предприятие с високотехнологично оборудване.

Проектът ми предостави възможност да придобия начални педагогически умения, които много ми помагат в работата.

Чувствам се общественно полезна и ангажирана с проблемите на нашето ежедневие.

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

   От 1 май 2004 г. ЕС вече има 25 държави-членки, след като петото поред и най-голямо разширяване в историята на Съюза става факт.

    Европейските граждани стават над 450 млн., след като Литва, Латвия, Естония, Полша, Унгария, Чехия, Словакия, Словения, Кипър и Малта вече са пълноправни членове на ЕС.

     България приключва технически преговорите за присъединяване към ЕС на 15 юни 2004 г. и в началото на 2007 г. заедно с Румъния двете страни ще станат 26-та и 27-та държава-членка на Съюза.

 

                  Този брошура е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз и Република България, Програма ФАР, Проект BG 0202.03 „Учене през целия живот и професионално образование и обучение”. Отговорност за изложените в нея възгледи носи единствено ПГТО „Дочо Михайлов” гр. Тервел. Документът по никакъв начин не изразява официалната позиция на Европейския съюз