П  Г  Т  О „Дочо  Михайлов”  гр.Тервел

                                                                                                Утвърждавам:……………

                                                                                    Директор:инж.Иван Желязков

П Р А В И Л Н И К

за вътрешния ред в общежитие

      I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

        чл.1.В общежитието се приемат ученици след подадена молба от родителя или настойник до Директора на ПГТО „Дочо Михайлов”гр.Тервел.

        чл.2.Учениците не пребивават в общежитието в неучебни,почивни и празнични дни.

        чл.3.Общежитието е отворено за ученици от 17.00 часа в неделя до 16.30 часа в петък.

        чл.4.В случай че желаещите ученици надвишат капацитета на общежитието с предимство се настаняват ученици от населени места,от където няма организиран транспорт.

        чл.5.Общежитието е безплатно и не се събират такси.

           

    II.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИКА В ОБЩЕЖИТИЕ:

        чл.6.Учениците имат право:

                1. Да ползват материалната база на общежитието.

                2. Да получават квалифицирана помощ ,съдействие и съвет от възпитателите при подготовка на уроците си и  заниманията по интереси.

                3.Да обзавеждат стаята си със свои вещи и да извършва подобрения с лични средства с разрешение на Директора.

                4.Да ползва  телефон и компютър до 22.00 часа.

         чл.7.Учениците са длъжни:

                1.Да спазват установения ред.

                2.Да опазват предоставената им материална база.Нанесените щети се възстановяват от извършителя или колективно в едноседмичен срок.

                3.Да поддържат ред и хигиена в стаята.

                4.Да ползват разумно електрическата енергия и водата.

                5.Да не уронват с поведението си авторитета на училището и личното достойнство на съучениците си.

                6.Да не създават пречки на възпитателите при изпълнение на служебните им задължения.

         чл.8.Учениците нямат право:

                1.Да внасят в сградата  и  да употребяват алкохол,цигари,упойващи и наркотични вещества.

                2.Да внасят и използват предмети застрашаващи тяхното здраве и здравето на околните.

                3.Да пречат на останалите ученици по време на самоподготовка.

                4.Да внасят без знанието на възпитателя на електрически уреди за отопление и битово ползване.

                5.Да допускат външни лица в общежитието.

            

   III.НАКАЗАНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ:

         чл.9.За нарушаване Правилника за вътрешния ред в общежитието ученикът се наказва със:

                1.Забележка от възпитателя.

                2.Забележка от Директора.

                3.Предупреждение за отстраняване от общежитието.

                4.Отстраняване от общежитието  по Решение на ПС-съгласно Правилника за вътрешния ред на ПГТО „Дочо Михайлов”.

                Правилникът е съставен на основание §8 от преходните и заключителни разпоредби на ППЗНП и влиза в сила от датата на приемането му на ПС.

                Правилникът е приет на заседание на ПС с Протокол №1/15.09.2011 година.