УТВЪРЖДАВАМ:                                                     

                                                                                         

Председател  на ЩК                                                  

в община Тервел    Ж. Георгиев

                                                                                  СЪГЛАСУВАНО:

 

                                                                                  Областно управление„ПБЗН”Добрич

                                                                                     

                                                                                          ………………..Д. Симеонов

                                                               

                                                                                   РИО на МОМН  гр.Добрич

 

                                                                                          …….………….. П. Петров

          

                                                                                    

 ПЛАН

 

ЗА  ДЕЙСТВИЯ  ПРИ  БЕДСТВИЯ, АВАРИИ,          

КАТАСТРОФИ И  ПОЖАРИ  в

 

ПГТО  «Дочо Михайлов» гр.Тервел

 

 

                                                          

2011

                             ЧАСТ ПЪРВА

 

 1. I.                  Общи положения.

 

 1. Характеристика на района (разработва се съвместно с представител на Дирекция  “Гражданска защита“ в общината, като се прави кратка характеристика на района, в който се намира училището)

Професионална гимназия по техника и облекло “Дочо Михайлов” – гр. Тервел се намира в южната част на града, в регулационния план. Сградата е сторена през 1952 год. В близост са “Пластхим – Т” АД и жилищни блокове.

Учебните работилници са в сградата на Гимназията, намираща се на ул. “Хан Аспарух” 81  и на територията на машиностроителен завод “Хан Тервел”.

2. Строителна характеристика на училището.

ü   Обща площ  (кв.м)

-         учебна сграда, намираща се на ул.” Хан Аспарух” 81  – 25 000 m2

-         сграда,  намираща се на ул. “Цар Калоян” 12  -  1 735 m2

ü   Застроена площ (кв.м)

-         учебна сграда, намираща се на ул.” Хан Аспарух” 81  – 4 800 m2 ,

-         сграда,  намираща се на ул. “Цар Калоян” 12  -  (340 + 216) m2

ü   Незастроена площ  (кв.м)  

-         учебна сграда, намираща се на ул.” Хан Аспарух” 81  – 20 200 m2

-         сграда,  намираща се на ул. “Цар Калоян” 12  -  1 179 m2

ü   Брой на сградите (секциите)

-         учебна сграда, намираща се на ул.” Хан Аспарух” 81  – една учебна сграда, физкултурен салон, гаражи

-         сграда,  намираща се на ул. “Цар Калоян” 12  – общежитие, работилница

ü   Етажност на всяка от тях         

-         учебна сграда, намираща се на ул.” Хан Аспарух” 81  – триетажна

-         сграда,  намираща се на ул. “Цар Калоян” 12  – триетажна

ü   Степен на пожароопасност   -    малка (  В  ) 

ü   Тип строителство  съгласно чл.123 от  Наредба N5 от 21.05.2001 год.

-         учебна сграда, намираща се на ул.” Хан Аспарух” 81  – тухла

-         сграда,  намираща се на ул. . “Цар Калоян” 12  -  тухла

ü   Подземни етажи (брой, характеристика)   – не

-         Полуподземни етажи (характеристика)  – учебна сграда, намираща се на ул.” Хан Аспарух” 81  – един

-         сграда,  намираща се на ул. “Цар Калоян” 12  -  един

ü   Първи етаж (характеристика) – работилници и учебни кабинети, складови помещения;

ü   Втори етаж (характеристика) – учебни работилници и лаборатории, учебни кабинети, административни помещения;

ü   Трети етаж (характеристика) – учебни кабинети, административни помещения;

ü   Подпокривно пространство (характеристика) – не се използва.

ü   Наличност на:

      Скривалище  (вместимост – брой хора) – не

ü   Скривалището се ползва от:   -

ü   Противорадиационно укритие  (вместимост – брой хора)   – не       

ü   Басейн  (размери):       няма

ü   Басейнът работи :          -

ü   Басейнът не работи:      -

3. Училището  е разположено в близост до:

-       Главен път с интензивно движение  Добрич – Силистра

-       Язовир (заливна зона)  -  не

-       Речна заливна зона       –  не                               

-       Други хидротехнически съоръжения  -  не          

-       Хвостохранилища        -  не                                        

-  Предприятия с рискови производства  – завод “Пластхим – Т” ООД- работи с промишлени вещества, които са потенцеално опасни

  Други опасности:   

-  свлачищни терени  – не

 4. Професионална гимназия по техника и облекло “Дочо Михайлов” гр.Тервел има общо 292 души личен състав:                       

От тях:

Ученици257 ,  учители25 ,  друг персонал -10 .                 

 

II. ЦЕЛИ НА ПЛАНА 

1. Да се извърши организация за работа и действия на ръководството, учителите, другия персонал и учениците  при възникване на бедствия, аварии, катастрофи и пожари (БАКП), застрашаващи живота и здравето им, след извършване и оценка на обстановката, даденостите и категорията на учениците.

2. Да се набележат мероприятия за намаляване на опасностите при възникване на БАКП.

3. Запазване живота и здравето на личния състав на училището.

III.ВЪЗМОЖНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА  ОБЛАСТТА, ОБЩИНАТА, КМЕТСТВОТО И УЧИЛИЩЕТО И ПРОГНОЗА ЗА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЯХ

     ПГТО ”Дочо Михайлов” се намира на територията на община Тервел, където са      възможни следните бедствия, аварии и катастрофи: 

ü      Бедствия – земетресения, наводнения, засушавания, бурни ветрове и смерчове, прашни бури, горски и полски пожари,  градушки, снегонавявания и заледявания, огнища на заразни боледсти; 

ü      Аварии – възможни са в рискови обекти, работещи с пожароопасни материали, промишлени отровни вещества и токсични газове; 

ü      Катастрофи – възможни са пътнотранспортни катастрофи, а също така и от преднамерени човешки действия. 

   Земетресения – Република България се намира в зона с висока  сеизмична активност и се  класифицира като “втори ранг земетръсноопасни участъци по Земята”. Страната попада във вътрешни и външни сеизмологичноактивни райони с очакван магнитуд на възможните земетресения с магнитуд до осма степен по скалата на Рихтер. 

Общината се намира в Шабленската сеизмична зона с дълбочина на земетресенията до 20 km и интензивност  осма степен по Медведев-Шпонхойер-Карник (МШК) и  магнитуд 7,6 ¸ 8 степен по Рихтер.

На север от община Тервел се намира Вранчанския (Вранча в Румъния) сеизмичен район, а на запад Горно Оряховската сеизмична зона, които оказват влияние върху сеизмичната обстановка в района.   

Авария в АЕЦ “Козлодуй” – Община Тервел е възможно да се окаже в условия на повишена радиоактивност при авария в АЕЦ “Козлодуй”, тогава ще се заразят в определена степен въздуха, почвата, водата, селскостопанската продукция, хора, животни, намиращи се на открито, сградите и съоръженията. Възможно е трансгранично замърсяване и повишена радиоактивност от АЕЦ “Черна вода” в Румъния, от АЕЦ в Украйна и др.

Промишлени аварии – те могат да бъдат предизвикани от “Пластхим – Т”, използващ  леснозапалими вещества.

По околовръстния път на Добрич – Силистра се движат интензивно транспортни средства, превозващи отровни вещества, които при катастрофа могат да създадат условия за замърсяване на околната среда и заплаха за живота на хора и животни и да се нанесат поражения на околната среда.

Наблюдава се увеличаване на тенденцията за разпиляване на живак, пестициди и други химикали.

Биологично заразяване на хора, животни и растения – на територията на общината съществуват условия за възникване на огнища на биологично заразяване.  Те могат да възникнат на територията на община Тервел с намиращите се хора, животни, съоръжения, материални ценности и околната среда, подложени на въздействие на бактериални агенти и токсини, които са в състояние да са източници на разпространение на инфекциозни заболявания сред хора, животни и растения.

Пожари – в района са възможни пожари в  горски и полски масиви, породени от гръмотевични бури, умишлени човешки действия или неспазване на технологичната дисциплина при работа в потенциално опасните райони.

Засушавания – общината се намира в район, където има малко източници на вода. Това е основен проблем на община Тервел.

Снеговалежи  и обледявания – ежегодно Общината е застрашена от обилни снеговалежи и обледявания, вследствие на което се нарушава нормалното функциониране на градския и  междуградския транспорт и отделни  райони от общината остават изолирани без ток, вода, телефон и др. комуникации.

Терористични действия – преднамерени действия на хора и организации, които могат да предизвикат бедствия, аварии, биологични или химично заразяване на хора, жевотни, ….

Потенциално опасни фирми в Община Тервел са: “Пластхим – Т” ООД;  “Албена –стил” АД, “ Дека “ ООД.

IV. ИЗВОДИ ОТ ВЕРОЯТНАТА ОБСТАНОВКА И ОСНОВНИ ЗАДАЧИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НЕЯ  

 

Общи изводи – В община Тервел е възможно възникването на различни по вид бедствия, аварии, които могат да предизвикат значителни загуби в човешки и материални ресурси.

Прогнозата на възможните събития показва, че проявлението им ще доведе до сериозни затруднения в нормалната работа на инфраструктурата в района на бедствие, ще наруши важни системи за управление и нормално функциониране на националното стопанство.

Най-сложна ще е обстановката при силно земетресение,(съгласно картата на най-опасните сеизмични зони на територията на Република България и сеизмологичното райониране за период от 1000 год. за територията на община Тервел има вероятност 0,15 за сеизмична активност от VIII степен по скалата на Шпонхойер – Медведев) и авария в АЕЦ. Сложна ще е и обстановката при при снежни бури, поледици и обледявания, Общината  се намира в североизточната зона на обледяване, като има вероятност  3 – 14 обледявания на 5 години.

Характерът на последствията от вероятни бедствия и аварии изисква готовност за използване на всички способи и средства за защита на населението и националното стопанство и провеждане на предварителни мероприятия за недопускане и намаляване на вредното им въздействие.

Основни задачи: 

 

 1. 1.      Разработване на план за действие при силни земетресения и обучение на личния състав.
 2. 2.      Разработване на план за действие при снежни бури и обледявания и обучение на личния състав.
 3. 3.      Разработване на план за действие при крупни производствени аварии и обучение на личния състав за действие.

 

 V.  ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОСТОЯННА ГОТОВНОСТ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ   Б А К П 

        ОРГАНИ И ГРУПИ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ, КАТАСТРОФИ И ПОЖАРИ

 

В училището  са изградени:

1.Постоянна комисия за защита при бедствия, аварии, катастрофи и пожари /ПК/

1.1.Състав на комисията (определена със Заповед № 167 / 30.09.2011 год. на председателя на ПК в  училището, съгласно Приложение № 1).

Председател :инж. Иван Димитров Желязков –  Директор

Зам. председател::инж.Петранка Димитрова Райчева – пом. директор

Секретар:       Петя Петкова Георгиева – техн.секретар

Членове: инж. Станимир Димов Райчев

                          Светлана Велчева Вълова   – мед.сестра

                          Красимир Петров Дайнов– домакин

                          Тодорка Атанасова Атанасова

                          Петър Иванов Петров                                                                      

1.1.1.Председател на ПК е директорът на училището,  съгласно Закона за бедствия,аварии,катастрофи и пожари.

          1.2.  Задачи на комисията:

          1.2.1. Да организира защитата на личния състав при бедствия, аварии,  катастрофи и пожари.

          1.2.2. Да планира превантивни мероприятия и организира тяхното изпълнение.

          1.2.3. Да поддържа  органите и групите в готовност за действия при бедствия, аварии,катастрофи  и пожари.

 2. Група за наблюдение и оповестяване

 2.1. Състав на групата (определен със Заповед № 168/30.09.2011 год.     на председателя на ПК в  училището – Приложение N2.

                          РЪКОВОДИТЕЛ: инж. Станимир Иванов Райчев

                          ЧЛЕНОВЕ:

 1. Александър Стоянов Александров
 2. Стоянка Колева Калчева
 3. Димитър Иванов Костадинов        

 

2.2. Задачи на групата:

 2.2.1. Да организира непрекъснато наблюдение при обявена опасност от бедствия, аварии, катастрофи и пожари в района на учебното заведение;

2.2.2. Да обходи района на училището веднага след бедствие, авария, катастрофа или пожар и да осигури първата информация за пострадали и състоянието на сградния фонд;

2.2.3. Да подпомогне Председателя на ПК на училището  при изясняване на цялостната обстановка след бедствие, авария, катастрофаили пожар.

2.2.4. Да информира своевременно ПК за възникнали промени  в обстановката.

            3. Санитарен пост

   3.1. Състав на поста (определен със Заповед №  168/30.09.2011 год.           на председателя на ПК от предварително обучени лица от персонала за оказване на първа медицинска помощ – Приложение №2)

                           РЪКОВОДИТЕЛ: Светлана Велчева Вълова

                           ЧЛЕНОВЕ:  

 1. Атанаска Димитрова Димитрова
 2. Стоянка Колева Калчева
 3. Петранка Георгиева Бойчева

 

   3.2. Задачи на поста

3.2.1. Да участва в провеждането на всички санитарни и противоепидемиологични мероприятия в  училището;

3.2.2.  Да подпомогне в реална ситуация изпратените медицински сили в усилията им за спасяване на живота на пострадалите.

4. Група за получаване и раздаване на индивидуални средства за защита (ИСЗ)

4.1.Състав на групата (определен съгласно Заповед № 168 /30.09.2011   год. на председателя на ПК – Приложение №2)

                            РЪКОВОДИТЕЛ: Красимир Петров Дайнов

                            ЧЛЕНОВЕ:  

 1. Таня Стоянова Комитова
 2. Добринка ЙордановаВеликова

 

4.2. Задачи на групата:

4.2.1.  Да съхранява и обслужва наличните ИСЗ съгласно дадените указания;

4.2.2. При недостиг на ИСЗ да направи заявка до общината за осигуряване на необходимите количества;

4.2.3.  Да води точен отчет на наличните и полагащите се ИСЗ;

4.2.4. Да създаде необходимата организация за бързото получаване и раздаване на ИСЗ;

4.2.5. Да изготвят списъци с размерите на необходимите ИСЗ, които да се актуализират в началото на учебната година;

4.2.6. Да осигури подръчни средства за защита (памучно-марлени превръзки, кърпи) при липса на ИСЗ в общината. 

     5. Група за поддържане и експлоатация на колективните средства за защита (херметизиране на  помещения)

 

5.1.Състав на групата (определен със Заповед №168 / 30.09.2011 год. на председателя на ПК – Приложение № 2)

                            РЪКОВОДИТЕЛ: Марин Ненков Василев

                            ЧЛЕНОВЕ:

 1. Красимир Петров Дайнов
 2. Добринка Йорданова Великова
 3. Жеко Добрев Жеков

 

            5.2. Задачи на групата

5.2.1.Ако има изградено защитно съоръжение (скривалище или ПРУ):

    – Да  поддържа изграденото защитно съоръжение съгласно инструкциите;

    – Да направи разчет и разпределение на учениците   за настаняване в помещенията на защитното съоръжение при необходимост;

  – Да постави и следи за наличността на указателни табелки – Приложение №12 ;

   – Да подготвя в случай на необходимост защитното съоръжение за експлоатация;

              – Да следи за реда и дисциплината в защитното съоръжение, когато то се използва по предназначение;

5.2.2. Ако няма изградено защитно съоръжение, при необходимост:

-  Да определи подходящи за херметизиране помещения в сградата;

- Да организира при необходимост бързото затваряне на вратите, прозорците и отдушниците в сградата;

-  Да раздаде предварително осигурените подръчни средства за херметизиране на помещенията  – Приложение №10;

-  Да организира при необходимост бързото херметизиране на предварително определените помещения;

- Да следи за реда и дисциплината в херметизираните помещения, когато те се използват по предназначение.

6.  Група за противопожарна защита

6.1. Състав на групата (определен съгласно инструкциите на РС„ПБЗН” и Заповед №  168 / 30.09.2011 год.   на председателя на ПК – Приложение №2).

 за сградата на ул. “Хан Аспарух” 81

              РЪКОВОДИТЕЛ:   Митко Илиев Димитров

              ЧЛЕНОВЕ:

 1.  Красимир Петров Дайнов
 2. Жеко Добрев Жеков
 3. Александър Стоянов Александров

 

6.2. Задачи на групата:

(Задачите се определят съгласно инструкциите на РС„ПБЗН” и заповед на председателя на ПК -  Приложение №2.)

Дейността на комисията, състава и задачите  на групата за противопожарна защита, структурирането и разработването на  План за действия при пожар в училищната сграда се съгласува с Районна служба «Пожарна безопасност и защита на населението» (РС «ПБЗН»). Същият е неразделна част от този план.

              

      VI. ОПОВЕСТЯВАНЕ И ПРИВЕЖДАНЕ В ГОТОВНОСТ

     1. На Постоянната комисия

1.1.Оповестяване на ПК  се извършва съгласно  Приложение № 3.

  Комисията се оповестява:

 - при опасност и критична ситуация, породена от бедствие, авария, катастрофа и пожар, т.е. при реална обстановка;

- при провеждане на учение по Плана на ЩК на СНАВР;

- при проверка на готовността на комисията;

- по решение на председателя на ПК

1.2.Привеждане в готовност на комисията.

 Постоянната комисия (съгласно Приложение №1) се събира на определеното място, анализира обстановката, внася корекции в зависимост от конкретната обстановка и се доуточняват:

- мероприятията за незабавно изпълнение;

- редът за действия;

- задачите;

- редът за обмен на информация;

- съставът и задачите на органите и групите за взаимодействие и връзката с тях.

2. На групите

2.1. Оповестяване на групите

Оповестяването на групите се извършва съгласно Приложение №4.

2.2. Привеждане в готовност на групите

Групите се събират на ул. “Хан Аспарух” 81,  учителската стая

(определеното място)

             Доуточняват се задачите. Получават се видовете имущества (Приложение №13)

VII. УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИЯТА ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ,КАТАСТРОФИ И ПОЖАРИ 

 

  Извършва се от инж. Иван Димитров Желязков –Председател на ПК, а при отсъствие или невъзможност от инж. Петранка Димитрова Райчева –Зам.председател на ПК.

            В случай че има жертви, пострадали, необходимост от евакуация от  високите етажи и други особени случаи и при участие на професионални и доброволни формирования, ръководството се извършва от инж.Иван Димитров Желязков                                      

до пристигането  на специализирани екипи и се продължава с действия под ръководството на общия ръководител на спасителните работи.

VIII. РЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛАНА И ИНФОРМИРАНЕ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ НА УЧИЛИЩЕТО  

Планът се въвежда в действие в зависимост от бедствието (аварията) и мащабите.                   

   1. Оповестяване на личния състав:

1.1. В учебно време (Приложение – № 5) оповестяването се извършва от секретаря на ПК   -   Петя Петкова Георгиева.

1.2.   В периода между две смени, ако от училището  отсъства секретарят на ПК,  оповестяването се извършва от  - Таня Стоянова Комитова

-член на Постоянната комисията или дежурния за деня в училището, който поема временно ръководството и управлението на комисията.

1.3. Във времето от 19.00 ч до 7.00 ч оповестяването се извършва от: секретаря – Петя Петкова Георгиева

1.4. В почивните дни оповестяването се извършва от:

секретаря – Петя Петкова Георгиева

      За оповестяване се използват  установените сигнали на “Гражданска защита” (Приложение №6) или други, предварително известни, чрез наличните възможности (отбелязва се по какъв начин ще се извърши оповестяването):  

- радиоуредба;

- звънец.

Забележка: Ако характерът на бедствието е такъв, че позволява поетапност в работата, за да се избегне паника, е целесъобразно първоначално да бъдат информирани ръководството, педагогическия, административния, обслужващия персонал и работниците, които да извършат мероприятията по информиране и организиране на действията на учениците.

2. Осигуряване с индивидуални средства за защита (ИСЗ):

Индивидуалните средства за защита на личния състав се съхраняват  в:

 - склад на “Гражданска защита”или общината, намиращ се в     

2.1. Получаване на ИСЗ

2.1.1. ИСЗ се получават от домакина на училището, който е началник на групата за получаване и раздаване на ИСЗ. За необходимите ИСЗ ежегодно се изпраща заявка до Щаб за координиране на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи(ЩК наСНАВР), съгласно  Приложение №7;

  2.1.2. Осигурява се  необходимият транспорт за получаване на ИСЗ (когато се съхраняват в отдалечен склад).

2.2. Раздаване на ИСЗ

Раздаването става въз основа на предварително изготвен разчет (Приложение №8).

При раздаването се използва раздавателно-приемателна ведомост (Приложение №9).

IХ. УКАЗАТЕЛ С ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА 

Записват се телефонните номера на длъжностните лица от ПК, ПОбК и представителите на други ведомства и организации, имащи отношение към защитата при БАКП.

Председател: инж.  Иван Димитров Желязков –    тел. 0888335748

Заместник-председател:  инж. Петранка Димитрова Райчева – тел. 05751/ 3025

Секретар:                  Петя Петкова Георгиева – тел. 05751/ 44 91

Членове:

 1. инж. Станимир димов Райчев – тел. 05751/ 30 25
 2. Светлана Велчева Вълова –  тел. 05751/ 25 54

3.   Красимир Петров Дайнов –   тел. 0885566725

4.   Тодорка Атанасова Атанасова –   тел.0898965308

  5.   Петър Иванов Петров –   тел. 05751/ 47 74

Общински съвет за сигурност/ОбСС/ – тел.  05751/ 20 96

РС„ПБЗН”  – ЕЕНСП-тел.112

Спешна  и неотложна медицинска помощ (СНМП) –  ЕЕНСП-тел. 112

Х. КАРТА 

 Нанасят се :

- местонахождението на училището ;

- маршрут за извеждане пеша;

- местата за изчакване на автобусите;

- местата за разполагане след възникване на бедствието;

- възможните заливни зони от:

- реки;

- язовири;

- хвостохранилища;

- други хидросъоръжения.

- обекти, съхраняващи и работещи с ПОВ, и прогнози на зоните;

- места на РС„ПБЗН”, спешна и неотложна медицинска помощ (СНМП), РПУ, болници.

ХI.СХЕМА НА  УЧИЛИЩЕТО

 

Схемата се изготвя в два екземпляра. Единият остава в  училището, а другият  в представителя на Общински съвет за сигурност/ОбСС/ в общината.

Изготвя се обща схема на училището и схема на всеки етаж. На схемите се нанасят:

- местата на кабинетите и класните стаи;

- общи помещения, складове и др.;

- стълбища и асансьори;

- спални помещения;

- санитарни възли ;

- защитни съоръжения (скривалища, противорадиационни укрития (ПРУ));

- местата на съсредоточаване на хора;

- местата за съхраняване на опасни вещества.

ЧАСТ ВТОРА

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ СИЛНИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ

 

1. Наличие в близост на обекти, които при земетресение биха предизвикали вторични поражения – 

2. Органи и сили, с които ще си взаимодействат – ЩК на СНАВР,  РС„ПБЗН”, СНМП (бърза помощ), БЧК.

3. Ред за действие на ПК.

След преминаване на труса (около 60 сек)  ПК извършва следното:

 3.1. Организира наблюдение за уточняване на обстановката в училището  – пострадали, пропуквания, разрушения, пожари, повреди по комунално-енергийната система и др., и определя пътищата за извеждане на учениците;

3.2. Организира извеждането на учениците веднага след първия трус (след около 60 сек.) на определеното място  източно – спортни площадки от основната сграда на ул. “Хан Аспарух” 81,  а за сградата (общежитие и работилница),  намиращи се на ул. “Цар Калоян” 12 – северно от сградите, където няма постройки и електропроводи.

3.3. Организира оказването на първа долекарска помощ на пострадалите и транспортирането им до болнични заведения;

3.4. Прави проверка на изведените ученици. Ако има липсващи, организира издирването им в сградата;

3.5 Прави необходимите донесения до – ЩК на СНАВР и поддържа непрекъсната връзка с дежурния по Общински съвет за сигурност за получаване на помощ и указания.

4. Определяне местата и маршрутите за извозване.

5. Действия след напускане зоната на разрушения.

5.1. Издирва и уведомява родителите на пострадалите ученици;

5.2. Издирва и устройва учениците, чиито семейства са пострадали.

ЧАСТ ТРЕТА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЕ

 

1. Прогнозна оценка за въздействие върху училището – вероятността за наводнение е малка, т.к. училището се намира във  високата южна част на града.

2. Сигнали за оповестяване – според таблицата от Приложение № 6.

3. Органи и сили, с които ще си взаимодействат, – ЩК на СНАВР, РС„ПБЗН”, СНМП (бърза помощ), БЧК.

 4. Ред за действие:

4.1.При опасност от наводнение:

 Дейността на ПК, след като бъде уведомена от дежурния по Общински съвет за сигурност, се изразява в:

4.1.1. Организира дежурство (денонощно дежурство за тези училища, които са с непрекъсваем режим на работа) и осигурява връзка с ЩК на СНАВР;

4.1.2 Осигурява изпълнението на всички решения, взети от ЩК на СНАВР;

4.1.3. Организира изнасянето на ценно имущество и документи от помещенията, в които има опасност от наводнение;

4.1.4. Организира временно прекратяване на заниманията в помещения, застрашени от наводнение;

4.1.5. Доуточняват се маршрутите и местата за установяване до преминаване на опасността.

4.2.След възникване на наводнение:

4.2.1.Оповестява личния състав;

4.2.2.Прекратява учебните занимания;

4.2.3. Прави проверка на изведените ученици. Ако има липсващи, организира издирването им в сградата;

4.2.4. Организира своевременно извеждане на учениците и персонала на безопасно място и дава указания за тяхното поведение съобразно конкретната обстановка;

4.2.5.Съобщава на ЩК на СНАВР за състоянието на училището   и при необходимост иска конкретна помощ;

5. Места и маршрути за извеждане пеша.

6. Действия след напускане на наводнената зона:

6.1. Издирва и се грижи за учениците, чиито семейства са пострадали от наводнението;

6.2. Издирва и уведомява родителите на пострадали ученици.

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ СНЕЖНИ БУРИ, ПОЛЕДИЦИ И ОБЛЕДЯВАНИЯ

 

1. Наличие в близост на обекти, съхраняващи, работещи или превозващи силно действащи отровни вещества, които  биха предизвикали вторични поражения при проява на снежни бури, поледици и обледявания .

2. Органи и групи, с които ще си взаимодействат – ЩК на СНАВР,РС„ПБЗН”, СНМП (бърза помощ) .

3. Ред за действие.

Дейността на ПК, след като бъде уведомена от дежурния по Общински съвет за сигурност, се изразява в:

3.1. Осигурява режим на водните и отоплителната инсталаця за изключване възможността  от възникване на аварии и усложняване на обстановката;

3.2. Осигурява почистването и опесъчаването на района пред и в двора на училището;

3.3. Поддържа непрекъсната връзка с ЩК на СНАВР за помощ и указания;

3.4. Организира транспортирането на личния състав до местоживеенето, ако училището се намира в друго населено място или е  извън населен район;

3.5. При невъзможност за придвижване до местоживеенето, организира настаняването на личния състав в подходящи условия и изхранването им до осигуряване на възможността за завръщането им по домовете;

3.6.Организира осигуряването на първа и лекарска помощ при необходимост;

   3.7.Организира информиране на родителите и близките за здравословното състояние на личния състав и тяхното местонахождение;

   3.8.Организира информиране на личния състав за правилата за действия при създадената обстановка;

   3.9.При необходимост изготвя предложение с точна мотивация до ЩК на СНАВР  и до Общинската администрация за временно прекратяване на учебните занятия.

ЧАСТ ПЕТА

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ ,КАТАСТРОФИ И ПОЖАРИ В ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ, ЗАСТРАШАВАЩИ ЖИВОТА НА ХОРАТА

1. Органи и групи, с които ще си взаимодействат – ЩК на СНАВР, РС„ПБЗН”, СНМП (бърза помощ), БЧК, ХЕИ.

 2. Ред за действие.

След получаване на сигнал или съобщение за  авария, съпроводена с отделяне на силно действащи отровни вещества, дейността на ПК в училището се изразява в следното:

2.1. Организира събиране на информация за часа на аварията, вида и количеството на изтеклите (изхвърлените) в околната среда токсични вещества, посоката и скоростта на вятъра и вертикалната устойчивост на въздушните маси, отдалечеността на училището от обекта;

2.2. Оценява обстановката и набелязва мероприятия за изпълнение;

2.3. Незабавно оповестява намиращия се в училището  личен състав и дава  указания за действия;

2.4. Осигурява охрана на  училището.

2.5. Ако параметрите на аварията позволяват извеждане от сградата :

2.5.1. Организира максимално бързото извеждане на личния състав от сградата и застрашения район в посока перпендикулярна на разпространението на токсичния облак на безопасно място, съгласно картата (Х);

2.5.2. Изготвя и предава донесение до дежурния по Общински съвет за сигурност (ОбСС)  за създалата се обстановка и предприетите защитни мероприятия;

2.5.3. Осигурява  първа долекарска помощ при необходимост и взема мерки за транспортиране на пострадалите до болнично заведение.

 2.6. Ако параметрите на аварията не позволяват извеждане от сградата:

 2.6.1. Организира своевременното затваряне на вратите, прозорците, отдушниците и херметизирането на предварително определените за целта помещения с подръчни средства и материали;

           2.6.2. Организира своевременното раздаване на наличните ИСЗ и памучно-марлени превръзки за защита на дихателните органи и съответните разтвори за неутрализиране на промишлените отровни вещества;

  2.6.3. Организира извеждането на учениците в безопасната част (предварително определените за целта помещения)   на училището  в зависимост от промишлените отровни вещества ;

           2.6.4. Съобщава на дежурния по Общински съвет за сигурност (ОбСС)  за създалата се обстановка и предприетите защитни мероприятия;

2.6.5. Осигурява  първа долекарска помощ в случаите, когато има обгазени и пострадали и взема мерки за транспортиране на пострадалите до болнично заведение.

Забележка:

1. Когато в учебното заведение няма защитно съоръжение или ПРУ, предварително се определят  помещения за херметизация. Същите  се херметизират с предварително осигурени изолиращи материали (лейкопласт, тиксо, хартиени ленти и лепило, тъкани и др.).

2. За осигуряване  на личния състав 100% с ИСЗ предварително се осигуряват противогази и се закупуват или изработват необходимия брой памучно-марлени превръзки.

ЧАСТ ШЕСТА

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАР

ПОЖАР В СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО

(Дейността на комисията, състава и задачите  на групата за противопожарна защита, структурирането на  План за действия при пожар в училищната сграда се съгласува и разработва с Районна служба пожарна безопасност  и защита на населението(РС«ПБЗН»). Същият е неразделна част от този план.)

 1. Назначаване на нещатна пожаротехническа комисия в училище.
 2. Издаване на пакет от заповеди, според изискванията на Наредба №3 /1997 г. на МВР за пожарната безопасност на обектите в експлоатация.
 3. При пожар се уведомява РС „ПБЗН” на тел. 112 от дежурния учител, като се посочи адреса на учебното заведение.
 4.  Определяне на пътищата за бърза евакуация по етажи и от цялата сграда, според ситуацията, използват  се евакуационните изходи, съгласно схемите на етажите, евакуацита се извършва от учителите, имащи учебни часове.
 5. Ръководителя на групата за противопожарна защита прави оглед на обекта и установява причината за пожара и заедно с Председателя на ПК организират извеждането на личния състав и гасенето на пожара с наличните средства за гасене до пристигане на специализираните органи.
 6. Извеждане на учениците на безопасно място,  като при преминаване през задимен участък да се поставят мокри кърпи на дихателните органи.
 7. Изключва се електрозахранването на засегнатия от пожар участък.
 8. При разрастване на пожара да се организира спасяването на ценно имущество, документация и огнеопасни вещества.
 9.  Посрещащият противопожарната служба е длъжен да информира командира й за следното:

ü   има ли ученици, неизведени от класните стаи и къде;

ü   кои помещения са обхванати от огъня и къде се разпространява;

ü   местата за съхраняване на леснозапалими вещества и течности в химически лаборатории, документация и друго ценно имущество.

ЧАСТ СЕДМА

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЯ В АЕЦ ИЛИ ТРАНСГРАНИЧНИ РАДИОАКТИВНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

 1. Органи и групи, с които ще си взаимодействат – ЩК на СНАВР, СНМП (бърза помощ), БЧК.

2. Дейност на ПК при авария в АЕЦ или трансгранично радиоактивно замърсяване.

2.1. Дейност на ПК при опасност от радиоактивно замърсяване.

            Дейността на ПК се изразява  в:

2.1.1. Оценка на обстановката и набелязване на мероприятия;

2.1.2. Оповестяване на личния състав ;

2.1.3 .Инструктиране на личния състав;

2.1.4. Осигурява се във всяка учебна стая или кабинет един прозорец за проветряване, покрит с плътен памучен плат;

2.1.5. Осигурят се средства и се херметизират всички останали прозорци, врати и отдушници по указаните от специалист от ЩК на СНАВР.                          

  2.1.6. Прекратяват се учебните занятия на открито, както и всички извън училищни дейности, изискващи събирането на много ученици/деца/ на едно и също място като излети, екскурзии, игри  и т.н.;

 2.1.7. До … часа на … целият личен състав да  си подготви памучно-марлени превръзки по  образец.

 2.1.8. Подготвят се табелки с надпис “Водата – забранена за пиене”;

 2.1.9. В бюфета към училището да се продават само бутилирани напитки и пакетирани в солидни опаковки храни;

2.1.10. Изгражда се комисия в състав:

ръководител:  Таня Стоянова Комитова

   членове: 1.Добринка Йорданова Великова

                          2. Светлана Велчева Вълова,

която да упражнява ежедневен контрол върху личната хигиена и мерките за противорадиационна защита  в бюфет;

2.1.11. Да се монтират “виндфанг” (полиетиленови завеси) пред бюфета и входовете на училището;

2.1.12. Да се осигурят необходимите количества повърхностно-активни препарати /перилни/ за дезактивиращи разтвори и текстилни материали за почистване;

2.1.12. Да се осигурят необходимите разтвори и дезактивиращи вещества за обработка на хранителните продукти в столовата;

2.1.13. Да се подготвят  и оборудват места  за изтупване на връхните дрехи и съхраняването им;

2.1.14.  Да се определят и оборудват места за измиване на ръцете;

2.1.15. Да се приведе в изправност остъклението и затварянето на прозорците и вратите;

2.1.16. Организира извършването на анализ на водата и храната в радиометричните лаборатории на общината или областта;

2.1.17. Планира и провежда ежедневни инструктажи за радиационна защита  на личния състав;

2.1.18. Ако се получат указания от ЩК на СНАВР за раздаване на йодни таблетки, цялостната дейност се организира и провежда от медицинско лице съвместно с изградените санитарни постове;

2.1.19. В часа на класа се разяснява на учениците  какво трябва да бъде тяхното поведение след отлагането на радиоактивен прах. Акцентира се върху завишените изисквания към тяхната лична хигиена;

2.1.20. Актуализира се Плана в съответствие с Плана на ЩК на СНАВР.

2.2.  Дейност на ПК след радиоактивно замърсяване.

            Извършените подготвителни мероприятия преди радиоактивното замърсяване  на района се привеждат в действие и допълнително се извършва следното:             

 2.2.1. Проветряването на помещенията става за кратко време и само през прозорец с опънат плътен памучен плат;

2.2.2.  Забранява се излизането на учениците извън сградата на училището до второ нареждане;

2.2.3. Забранява се пиенето на вода от водопровода до второ нареждане;

2.2.4. Движението извън училището става само с памучно-марлени превръзки;

2.2.5. Почистването става само с мокър парцал и с поливане с вода;

2.2.6. Пред входовете, стълбището и училищния стол се поставят мокри изтривалки, които се сменят често в зависимост от степента на радиоактивно замърсяване;

2.2.7. Площадките пред училището се измиват ежедневно с вода;

2.2.8. Забранява се тичането по коридорите и стаите, за да не се вдига прах;

2.2.9. В столовата не се допускат ученици с връхни дрехи и недобре почистени обувки;

2.2.10.Изгражда се комисия за ежедневен контрол на храната в училищния стол. До осмото  денонощие се препоръчва даване на суха храна в подходяща опаковка.

3. Осигуряване на мероприятията.

Забележки: 

1.Планът за действия при авария в АЕЦ за училищата, детските градини и обслужващите звена, попадащи в зоната за аварийно планиране на АЕЦ “Козлодуй” се разработва от Областното управление «Пожарна безопастност и защита на населението» , които имат в областта населени места , попадащи в зоната.

2.Обслужващи звена са изброените в Закона за народната просвета, Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.

 

 Приложение №1

 

ЗАПОВЕД № 167

Тервел, 30.09.2011 год.

ОТНОСНО:   ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА    
    ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ, КАТАСТРОФИ И ПОЖАРИ

 

На основание чл.36  от Закон за защита при бедствия и  за правилното организиране действията на личния състав при възникване на бедствия, аварии,катастрофи и пожари

ЗАПОВЯДВАМ 

 Да се изгради Постоянна комисия за защита при бедствия, аварии,катастрофи и пожари в Професионална гимназия по техника и облекло “Дочо Михайлов” –

гр. Тервел в състав:

Председател: инж.  Иван Димитров Желязков – директор

Заместник-председател:  инж.Петранка Димитрова Райчева – пом.директор

Секретар: Петя Петкова Георгиева – техн.секретар

Членове:

 1. инж. Станимир Димов Райчев

2.   Светлана Велчева Вълова

3.   Красимир Петров Дайнов

4.   Тодорка Атанасова Атанасова

  5.   Петър Ивеанов Петров

  За работно място на комисията определям : Учителска стая

   Телефони за свръзка с ЩК на СНАВР: (05751)  20 59.

    С текста на настоящата заповед  да се запознае целият личен състав. 

 

    Контрола по изпълнението на настоящата заповед възлагам на:  инж.Петранка Димитрова Райчева.

                                                                                             Директор:                                                                                                                                                       (инж.И.Желязков)

Приложение №2

 

ЗАПОВЕД  №  168

Тервел, 30.09.2011 год.

ОТНОСНО: ИЗГРАЖДАНЕ НА ГРУПИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ , КАТАСТРОФИ И ПОЖАРИ

 

На основание чл.36 от Закон за защита при бедствия и  за правилното организиране действията на личния състав при възникване на бедствия, аварии,катастрофи и пожари

НАРЕЖДАМ 

Да се изградят следните групи за защита при бедствия , аварии, катастрофи и пожари в Професионална гимназия по техника и облекло “Дочо Михайлов”  в състав:

 1. Група за наблюдение и оповестяване 

 

РЪКОВОДИТЕЛ: инж.Станимир Иванов Райчев

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Александър Стоянов Александров

                                   2.  Стоянка Колева Калчева

3.  Димитър Иванов Костадинов        

       2.  Санитарен пост

РЪКОВОДИТЕЛ: Светлана Велчева Вълова

 

ЧЛЕНОВЕ:  

                                   1. Атанаска Димитрова Димитрова

 1. Стоянка Колева Калчева

 3. Петранка Георгиева Бойчева

        3. Група за получаване и раздаване на индивидуални средства за защита (ИСЗ)

РЪКОВОДИТЕЛ: Красимир Петров Дайнов

ЧЛЕНОВЕ:

                        1.Таня Стоянова Комитова

2.Добринка Йорданова Великова

4. Група за поддържане и експлоатация на колективните средства за защита (КСЗ)

РЪКОВОДИТЕЛ: Марин Ненков Василев

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Красимир Петров Дайнов
 2. Добринка Йорданова Великова
 3. Жеко Добрев Жеков

 

5. Група за противопожарна защита (броят и съставът се определят със съдействието на специалист  РС„ПБЗН”)

за сградата на ул. “Хан Аспарух” 81

РЪКОВОДИТЕЛ:   Митко Илиев Димитров

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Красимир Петров Дайнов
 2. Александър Стоянов Александров

 

              С текста на настоящата заповед да се запознаят определените лица. 

 

Контрола по изпълнението на настоящата заповед възлагам на: инж.Петранка Димитрова Райчева.

Директор:

           (инж.Иван Желязков)


Приложение №3                                                                 

С Х Е М А

 

ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА в

Професионална гимназия по техника и облекло “Дочо Михайлов “ 

ОПЕРАТИВЕН ДЕЖУРЕНОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СИГУРНОСТ
ПРЕДСЕДАТЕЛ:               Иван Димитров Желязков жк. Изгрев бл.1 ап.2ет.1, д.тел.3025, сл.тел. 2509
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  инж.Петранка Райчева – ул.”Никола Вапцаров” 6, бл. 8; д.тел. 20 10, сл.тел.20 59
Специалистпо радиационна и химическа защита Румен Иванов Манов- “Ал.Константинов”8, д.тел.26 37 

СЕКРЕТАР: Петя Петкова – ул.”Хан Аспарух”83, д.тел.44 91, сл.тел.20 59

Специалист по медико-санитарна защита – Светлана Вълова “Св.Св.Кирил и Методйи”3, тел.25 54

 

Специалист

по противопожарна защита Митко Илиев – “Хан Аспарух”44, д.тел. 29 67

защита

Специалист по извеждане – Петър Петров – “Хах Аспарух”31, д.тел. 4774 
Специалист по осигуряване на реда  – Стойчо Стойчев – “Вардар”3 , д.тел. 39 29

                                                                                       

 Оповестяването става от оперативния дежурен до директора на училището, а той от своя страна упълномощава  зам.-председателя или секретаря да оповестят останалите специалисти.

                     Приложение №4

С Х Е М А

 

ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ГРУПИТЕ

в Професионална гимназия по техника и облекло “Дочо Михайлов” 

ЗЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ – инж.Петранка Райчева

Р-л на група за наблюдение и оповестяване –инж.Станимир Райчев, “Хан Аспарух”88, д.тел.30 25
Р-л на групата по противопожарнаЗащита – Митко Илиев Димитров,“Хан Аспарух” 42,д.тел29 67
Р-л на санитарен пост – Светлана Вълова, “Св.Св.Кирил и Методйи”3,тел.25 54
Р-л на група за поддържане и експлоатация на колективните средства за  защита – Марин Ненков – “Оборище”8, д.тел.32 54 
Р-л на група за получаване и раз даване на  ИСЗ – Красимир Петров  Дайнов,  тел:0885566725

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5

 

СХЕМА

 

ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ

на Професионална гимназия по техника и облекло “Дочо Михайлов”

СЕКРЕТАР: Петя Петкова
УЧИТЕЛИ
ПОМ. ПЕРСОНАЛ   
УЧЕНИЦИ

                                                                                                                                                                   Приложение №6

ТАБЛИЦА

за сигналите на Гражданска защита и средствата за предаването им 

 

А. Сигнали за видовете опасности, подавани за  населението

№ по Наименование Начин на предаване на сигнала
ред на сигнала Чрез националните и местни  радиопредаватели  и радиоретранслационни възли  Сиренна система

Други

1.  “Въздушна опасност” Внимание! Внимание! Внимание! Въздушна опасност! Въздушна опасност! Въздушна опасност !· текстът се повтаря неколкократно, след което се дават указания за поведението на населението. Прекъснат вой на електроме-ханични и електронни сирени в продължение на 3 мин. С локомотивни свирки, клаксони, камбани и др. С чести удари по звучащи предмети.
2.  “Отбой   от въздушна опасност” Внимание! Внимание! Внимание! Отбой от въздушна опасност! Отбой от въздушна опасност! Отбой от въздушна опасност!· текстът се повтаря неколкократно, след което се дават указания за поведението на населението. Непрекъснат вой на електроме-ханични и електронни сирени в продължение на 3 мин..  
3.  “Опасност от радиоактивно заразяване”  “Внимание! Внимание! Внимание! Радиоактивно заразяване. Радиоак-тивно заразяване. Радиоактивно заразяване”- текстът се повтаря неколкократно, след което се дават указания за поведението на населението. Вой на електронни сирени в продължение на 3 мин, последван от указания за поведението на населението. С чести удари по звучащи предмети.

 

№ по Наименование Начин на предаване на сигнала
ред на сигнала Чрез националните и местни  радиопредаватели  и радиоретранслационни възли  Сиренна система

Други

4. “Опасност от химическо и бактериологи-ческо  заразяване” Внимание! Внимание! Внимание! Химическо (бактериологично) заразяване. Химическо (бактериологично) заразяване. Химическо (бактериологично) заразяване- текстът се повтаря неколкократно, след което се дават указания за поведението на населението. Вой на електронни сирени в продължение на 3 мин., последван от указания за поведението на населението. С чести удари по звучащи предмети.
5. “Наводнение” Внимание! Внимание! Внимание! Опасност от наводнение. Опасност от наводнение. Опасност от наводнение”- Текстът се повтаря неколкократно, след което се дават указания за поведението на населението. Вой на електронни сирени в продължение на 3 мин., последван от указания за поведението на населението.  


Приложение №7

До

Председателя на

ЩК на СНАВР

 

ЗАЯВКА

 

ЗА НЕОБХОДИМИТЕ ИСЗ

 

Професионална гимназия по техника и облекло “Дочо Михайлов” – гр.Тервел

ДЕТСКИ ПРОТИВОГАЗИ ГРАЖДАНСКИ ПРОТИВОГАЗИ
ДП-1 ДП-2 ОБЩО ГП ОБЩО
0 1 2 3 4   0 1 2 3 4  
            60 70 80 70 12 292
                         

 

Председател на ПК БАКП в  Професионална гимназия

по техника и облекло “Дочо Михайлов” …………………… 

                                                                                              (инж.Иван  Желязков )                                      

 

Забележка:

1. Заявките за детските противогази се правят, ако е залегнало в плана на областта (общината) същите да се съхраняват и раздават в заведенията.

2. Заведенията с непрекъснат режим на работа правят задължително заявка за противогази, необходими за учениците.

Приложение №8

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

Председател на ПК БАКП

в  ПГТО “Дочо Михайлов”

…………………….( инж.Иван Желязков)

         30.09.2011 год.

РАЗЧЕТ

ЗА РАЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА

 

 

ПУНКТ(място нараздаване) 

ВИД НА ИМУЩЕСТВОТО

КЛАС

     (курс,група)

Време за разда-ване, следсъбитието
Гр.защита Противогази и респиратори   До 30 мин..
108 Противогази и респиратори Ixa, Ixб, Ixв, До 1 ч.
110 Противогази и респиратори Xа, Xб, До 1 ч.
111 Противогази и респиратори ХIа, ХIб, ХIв До 1 ч.
109 Противогази и респиратори ХIIа, ХIIб,XIIв,ХIIг До 1 ч.
портиерна Противогази и респиратори Непедагогически персонал До 1 ч.
пом.директор Противогази и респиратори учители До 1 ч.
Учебни работилници Противогази и респиратори Учиеници, учители и непедагогически персонал До 1 ч.

 

                                                                   Секретар на ПК БАКП

                                                                    при  ПГТО “Дочо Михайлов”

                                                                    ……………………… ( Петя Петкова)

                                                                                                                                                                                                          Приложение №9

РАЗДАВАТЕЛНО – ПРИЕМАТЕЛНА ВЕДОМОСТ

 

ЗА РАЗДАВАНЕ НА ИСЗ В УЧИЛИЩЕ  Професионална гимназия по техника и облекло “Дочо Михайлов” – гр.Тервел  

№поред Име и фамилияна получилияимуществото Вид и количество на раздаденото имущество (бр.) количество(словом) Подпис наполучателя ПодписнаМОЛ
Детски противогази/ръст Гражд. Противогази/ръст
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Красимир Петров Дайнов           60 60 60 100 12 Двеста деветдесети два    
2. Виолета Петрова Симеонова           40 10 15 2 - Шесдесет и седем    
3. Радостина Йорданова Георгиева           15 30   18 4 - Шесдесет и седем    
4. Петър ИвановПетров           5 17 13 21 - Петдесет и шест    
5. Стоянка Колева Калчева           - 3 14 37 2 Петдесет и шест    
6. Петранка Георгиева Бойчева           - - - 10 8 Осемнадесет    
7.    Стойчо Ганчев Стойчев           - - - 26 2 Двадесет и осем    

 

                                                                                                                Приложение № 10

С П И С Ъ К

на материалите, необходими за херметизиране на училищните помещения, определени за защита на учениците при промишлена  авария

кабинети 104 и 108

Наименование Мярка Норма за изчисляване 
1. Полиетилен кв.м Площта на прозорците и вратите, предвидени за херметизиране (А+0,3м) Х  (Б+0,3м) кв.м. – 50 m2
2. Брезент (одеала) за входните врати. кв. м Площта на всяка врата.  (С+0,6 м) Х ( Д+0,6м) 20 m2
3. Хартиена лентаили тиксо с ширина 5 см м За уплътняване на стъклата и рамките на прозорците  200 m
4. Лепило кг За залепване на хартиените ленти    5 kg
5. Гвоздеи – 4 см кг За закрепване на брезента и одеялата  1kg
6. Тъкани, намокренисъс съответни разтвори кв.м За уплътняване праговете под вратите, и изтриване на обувките  100 m
7. Оцет кг За приготвяне на неутрализиращи разтвори 5 kg
8. Сода за хляб кг За приготвяне на неутрализиращи разтвори 0,5 kg
9. Чук бр. 10 броя
10. Други материали    

                   

          прозорец
 Д+0,6м
             врата
    А 1,0 + 0,3м
В 0,6+0,3м
С+0,6м

                            

 

                     С 1,0 + 0,6м

Д 2,0 + 0,6м

 

Приложение №11

Утвърждавам:

Председател на

Постоянна комисия при

 бедствия, аварии, катастрофи и пожари

  към  ПГТО “Дочо Михайлов”

  ………………………(инж. Иван Желязков )

  град  Тервел

              30.09.2011 год.

П  Л  А  Н

за работата на Постоянната комисия  при бедствия, аварии,катастрофи и пожари към Професионална гимназия по техника и облекло „Дочо Михайлов” –  гр. Тервел, през 2011/2012 година.

 

 

Основни задачи: 

 

 

 1. Да се извърши организация за работа и действия на ръководството, учителите, другия персонал и учениците  при възникване на бедствия, аварии,  катастрофи и пожари (БАКП), застрашаващи живота и здравето им, след извършване и оценка на обстановката, даденостите и категорията на учениците.
 2. Да се извърши преглед на техническите средства и се осигурят нови такива.
 3. Да се набележат мероприятия за намаляване на опасностите при възникване на БАКП.
 4. Да се запознае и обучи личния състав с плана за действие при БАКП,  с цел запазване живота и здравето на личния състав на училището.

 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОК Отговорникизпълнител Материал-на и финан сова обез-печеност Забе-лежка
1 2 3 4 5 6
  І. Мероприятия по линия нависшестоящата комисия        
  а) Привеждане  в максимална готовност на силите и средствата за извършване нас спасителни и неотложни  аварийно-възстановителни дейности при бедствия, аварии и катастрофи и тяхното осигуряване в зависимост от възможностите при възникване на аварийни ситуации на територията на община Добрич и в частност в техникумаб) Усвояване на функционалните задължения и реда за оповестяване и събиране на членовете на ПК        
 

ІІ. Дейност на Постоянната комисия

       
1.2.3.4. Първо заседание – организационно, обявяване Заповедта на председателя на ПК. Разясняване на функционалните задължения на всеки член от комисията и реда за оповестяванеВторо заседание – обсъждане на въпроси свързани с планиране, поддържане на готовност, превантивна дейност и други.Трето заседание – Обсъждане състоянието на потенциално опасните обекти  и места в ПГТО и набелязване на конкретни мероприятия за работа за намаляване на рисковите фактори.Четвърто заседание – Обсъждане организацията по взаимодействие на силите и средствата, участващи при гасене на пожар   м.11. 2011 г.м.12.11м.01.12м.03.12      Директор   

 

 

 

Директор

 

 

 

Директор

 

 

 

 

 

Директор

 

 

   
  ІІІ. Мероприятия за поддържане в готовност на комисията        
 1. Участие в тренировки по план на Щаб за координиране на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи(ЩКна СНАВР) м.III.12 Директор    
 2. Провеждане на тренировки на комисията и групите по собствен план м.IV.12 Директор    
 3. Актуализиране и коригиране на плана за действия при бедствия, аварии и катастрофи м.IV.12 Директор    
 4. Организиране и провеждане на обучение  по въпросите на гражданска защита, медико-санитарна защита и противопожарна защита по тематичен план –  по приложен график 30.01. 2012 Класни ръководители    
  ІV. Контрол и помощ        
 1. Провеждане на контрол за водене на занятията с учениците за действия при бедствия, аварии и катастрофи Постоянен Пом.-директор    
 2. Оказване на методическа помощ от медицинската сестра, учителите по химия и физика  при разработване на темите за девети клас и при организация на практическите занятия Постоянен Секретар на ПК    
 

V. Други мероприятия

       
 1. Провеждане на тренировки по практическото усвояване на плана от целия личен състав   Директор    
             

 

 

 

Секретар на Постоянната комисия

                                   при бедствия,аварии,катастрофи и                                

пожари към ПГТО „Дочо Михайлов”

                                                                                    ………………….………………

                                                                                          (Петя Петкова.)

                                                                                                    Приложение №12

                        К Ъ М   С К Р И В А Л И Щ Е Т О
                           120 см
КЪМ  ПРОТИВОРАДИАЦИОННОТО           УКРИТИЕ 

УКАЗАТЕЛНА ТАБЕЛКА

20 см

ЗА ЗАЩИТНО СЪОРЪЖЕНИЕ (ПРУ)

     

          Приложение №13 

СПИСЪК 

На видовете имущества на групите 

ВИДОВЕ ИМУЩЕСТВА МЯРКА КОЛИЧЕСТВО
1 2 3 4
1. Индивидуални средства за защита     
1.1. Противогази – ГП 1 бр. 18
1.2. Респиратори бр. 18
1.3. Памучно-марлени превръзки бр. 54
1.4. Престилки бр. 9
1.5. Гумени ръкавици Чифта 8
1.6. Гумени чорапи чифта 8
1.7. Калиев йодит Таблетки, бр. 54
2. Медицинско имущество    
2.1. Санитарни чанти бр. 2
2.2. Носилки бр. 3
2.3. Шини бр. 25
2.4. Бинт бр. 12
2.5. Памук кг. 1
3. Противопожарно имущество    
3.1. Кофпомпи бр. 3
3.2. Пожарогасители бр. 5
3.3. Кофи бр. 15
3.4. Тупалки гумени бр. 60
4. Други