ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ОБЛЕКЛО

“Дочо Михайлов”

гр. Тервел , обл.Добрич

Утвърдил:…………………………

/ инж.Иван Желязков – Директор/

ГОДИШЕН ПЛАН

ЗА УЧЕБНАТА 2011 / 2012 ГОДИНА

Приет на заседание на ПС с протокол  №1/15.09.2011

 

 

М.СЕПТЕМВРИ 2011 ГОДИНА

 

                     І. Анализ на дейността на училището през изтеклата учебна година 

 

                                   За формиране на необходимите личностни черти  училището, като институция и изпълнител на социалната поръчка функционира на основата на изпълнима програма, явяваща се теоретичен модел на неговото развитие .

                                   Водени от тези реалности, наистина с усилия, породени от стагнацията в Общинската икономика, твърде ограничените възможности за прилична селекция при реализация на приема, ограниченият финансов потенциал за излизане от шаблона, закостеняло-материалистическото мислене на ръководителите на потребители на кадри и др., успяваме да моделираме перспективата на  Професионалната гимназия. Педагогическият ни колектив и в тези трудни времена успява да подготвя квалифицирани работници и специалисти и то от деца, които в голямата си част са с твърде скромен интелектуален потенциал, за което говори успешната им реализация. Обсъжданите проблеми на заседанията на ПС винаги имат актуален характер, като приоритет имат тези, отнасящи се до проблеми, които заемат стратегическо място в обучението и възпитанието. Училището е институция, която е призвана в пълна мяра да защити нравствената цялост на личността, защото в противен случай тя деградира, загубва човешкия си облик, а с такива личности трудно ще изградим това толкова желано демократично общество.

                        Резултатите по природо-математическите предмети внасят известно успокоение, но има още какво да се желае. Защото без една солидна основа, трудно бихме построили стабилна сграда.

                        В процеса на обучението се съдейства за изграждане на необходима и достатъчна система от знания. Овладява се логическата структура на учебното съдържание, развиват се познавателните способности на учениците, дава се приоритет на самостоятелността и се поощряват творческите им заложби.

                        В дейността на СИП “Художествена самодейност” имаше стремеж за разчупване на шаблона при организиране и провеждане на тържества в Гимназията. От страна на учениците се утвърди желание за себеизява.

Резултатите от проведените ДЗИ показаха реалното състояние на учебното ниво

на нашите ученици от 42 допуснати, 28 успешно справили се с матурите, това са 66/% 

                        Анализът от изминалата учебна година показва , че  успяхме да преодолеем проблема в работата ни е изпълнението на план-према, в резултат на което го реализирахме на 80 %  – 3 паралелки с 4 специалности ученици от Общината. Не задоволява работата със социалните партньори. Твърде ограничени са средствата за актуализиране на МТБ, която е физически и морално остаряла.

                        Тези и недефинираните констатации ни дават основание да моделираме учебно-възпитателната работа през учебната 2011/2012 година по такъв начин, че да бъде достатъчно ефективна.

ІІ. Цели и приоритети в дейността на училището

  1. МисияУчилището да съдейства за интегрирането на ученика в живота на обществото, като му помогне да намери онова място в него, което би му гарантирало чувство за полезност и пълноценност.

Основните насоки за работата на педагога са свързани с целите на образователната система за приобщаване на ученика към националните общочовешки ценности.  Отношенията училище – общество са основа за реализацията на образователо-възпитателния процес.

Поставянето на ученика в центъра на този процес в училище, с отчитането на интересите, потребностите и проблемите му, е условие за формиране у него на активно отношение към хората и обществото като цяло, към света и неговите нови изисквания.

  1. Визия – Формиране на кадри с добра научна и професионална подготовка и квалификация, отговаряща на съвременната организация и ръководство на учебно-възпитателния процес и пълноценно участие в социални дейности при условията на пазарна икономика. Ориентиране към реалните потребности на Общината.

 

  1. 3.     Главна цел на училището :

 

Усъвършенстване качеството на УВР , съгласувана с ДОИ и изиквнията при провеждане на ДЗИ и  ДОИ

 

  1. 4.     Подцели:

 

4.1.            Постигане на трайни резултати в общообразователната  и професионалната

подготовки на учениците   ;

4.2.            Подобряване работата в методическите обединения;

4.3.            Оптимизиране на работата със социалните партньори ;

4.4.            Опазване и обогатяване на материалната база;

4.5.            Разработване на система за проследяване професионалната реализация на завършилите ученици.

 

III. Дейности за реализиране на целите :

1. Дейности, свързани с оптимизиране на: методите, средствата и организацията на обучението и възпитанието.

1.1.            Реализиране на указанията от МОМН за организиране на дейностите в училищата през учебната 2011/ 2012 година.

Срок: 09.2011 год.

Отг. : Директора

1.2.            Приемане годишния план на ПГТО за учебната 2011/2012 год.

Срок: 09.2011 год.

Отг.: Директора

1.3.            Определяне на класните ръководители.

Срок: 09.2011год.

Отг.: Директора

1.4.            Утвърждаване на:

-         седмичното разписание;

-         годишните разпределения на преподавателите;

-         плановете на класните ръководители и възпитателите;

-         плановете на МО и комисиите;

-         план за честванията;

-         план за учебно-производствената дейност

Срок: 09.2011 год.

Отг. :Директора

1.5.    Актуализиране на правилниците за дейността и вътрешния ред в  Гимназията.

Срок: 09.2011 год.

1.6.    Учебното съдържание да се актуализира съгласно учебната документация на МОМН за учебната 2011/2012 година, като се осъществява ефективно, съдържателно планиране и организиране на учебно-възпитателния процес при гарантирана творческа свобода на учителя за избор на учебници, на конкретно съдържание, методи и подходи на преподаване.

Срок: м. 09.2011 и м. 02.2012

Отг.: Преподавателите

1.7.   Проверка входящото ниво на знанията на учениците и анализ на резултатите в методическите обединения. Разработване на диференциран модел за работа с ученицте през учебната година.

Срок: 10.2011год.

Отг. : Преподавателите

1.8. Актуализиране на нагледните средства и приложението им в учебния процес .

Срок: Постоянен

Отг.: Преподавателите

  1. Квалификационна  дейност :

 

2.1. Да се организира в следните :

А/ Методически  обединения :

-         Природо-математически предмети –  председател  Стойчо Стойчев

-         Български език и литература и Гражданско образование –               председател Галина Янкова

-         Общотехнически и специални предмети – председател инж.Радостина Йорданова

-         Класни ръководители – Димитринка Влаева

Б/ Предметна комисия по направление “Шевно производство” – Катя Василева

2.2. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите.

2.3. Усъвършенстване на професионалните умения и развитие на професионалните нагласи и ценности.

2.4. Постигане на положителни промени в  личността на учениците и овладяване на трайни знания, умения и навици.

2.5. В училищната библиотека системно да се изготвят библиографски справки по актуални педагогически проблеми.

                                                                                          Срок: Постоянен

3. Вътрешноучилищен контрол :

Училищното ръководство да извърши проверка в следните направления:

-         работа с училищната документация

Срок: Постоянен

Отг.: ПДУПД

-         проблемите на производствената дейност и квалификационна подготовка на учениците

Срок: 11.2011 год.

Отг. : ПДУПД

-         проверка на социално-битовите условия на работа в училището.

Срок: 10.2011 год.

Отг.: Директора,

гл.счетоводител,

Председател СО

                       

4.Теми и график за заседанията на ПС :

4.1.Приемане на годишния план за работата на колектива за учебната 2011/2012 г. и разглеждане на новите учебни планове.

Срок: 09.2011год.

Отг.: Директора

4.2.Актуализация на вътрешните правилници на ПГТО.

Срок: 09.2011 год.

Отг. : Директора

4.3.Определяне на учениците, които ще получават стипендии.

Срок: 10.2011 год.

Отг. : Гл.счетоводител и     

           Кл.р-ли

4.4.Приключване на І – ия учебен срок  .

Срок: 02.2012 год.

Отг.: Директора, ПДУПД

4.5.Изготвяне на предложение за професии, по които ще се осъществява обучение за първи път от учебната 2012/2013г.

Срок: 15.12.2011год.

Отг. : Директора

4.6.Изготвяне на предложение за държавен план-прием за учебната   

2012/2013 г.

                                                                                  Срок: 23.01.2012 г.

                                                                                  Отг. : Директора

4.7.Определяне на стипендиантите за II – ия учебен срок .

Срок: 02.2012 год.

Отг. : Гл.счетоводител и

           Кл.р-ли

4.8.Допускане на учениците до зрелостни и квалификационни изпити.

Срок: 05.2012 год.

Отг.: ПДУПД, Комисия

                 4.9.Провеждане на ДЗИ

Срок: МАЙ 2012г.

Отг.: Директора, ПДУПД

    4.10.Провеждане на квалификационни изпити

Срок: ЮНИ 2012г.

Отг.: Директора, ПДУПД

4.11.Приключване на учебната година.

Срок: 07.2012 год.

Отг.: Директора

  1. Взаимодействия с факторите от социалната среда:

5.1.Да се проведе обща родитело-учителска среща за 9 клас .

Срок: 10.2011год.

Отг.: Директора,ПДУПД и

Учители

5.2.Да се проведат две родитело-учителски срещи за учебната година, за всички класове на една дата –                                      Срок: 11.10.2011 год. и   

           08.05.2012 год.

Отг.: Класните р – ли

5.3.Да се задълбочат интеграционните връзки с водещите фирми в Общината.

Срок: 11.2011 год.

Отг.: ПДУПД

5.4.Да се актуализира училищното настоятелство .

Срок: 10.2011г.

Отг.: Директора, ПДУПД

5.5.Да продължи работата с училищното настоятелство като форма на съвместна работа между училището , родителите и обществеността.

Срок: Постоянен

Отг.: Директора

5.6.Да се изработят проекти, инициирани от учители, ученици, училищен съвет, училищно настоятелство по проблеми на професионалното образование.

Срок: 12.2011г.

Отг.: Директора, ПДУПД

5.7.Да се организират  чествания и празници на гимназията

-         Патронен празник                                               Срок: 28.10.2011г.

-         Ден на абитуриента                                          Срок: 15.05.2012 г.

Отг.: Директора, ПДУПД

  1. Задачи и форми за работа на комисията за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.

 

6.1.Засилване на превантивните мерки за предпазване на учащите се от негативни прояви.

6.2.Издирване и регистриране на учениците, извършили противообществени прояви.

6.3.Завеждане на отчет на учениците, склонни към отклоняване от учебни занятия – бягства от час, допускане на голям брой неизвинени отсъствия .

6.4.Организиране и пропагандиране на правни и педагогически знания сред учениците и техните родители.

6.5.Засилено взаимодействие с класните ръководители.

6.6.Завеждане на отчет на всички ученици с отклонения в поведението .

  1. Задачи и форми за работа на комисията по охрана на труда и защита при природни и други бедствия.

7.1.Задължително спазване на установените единни норми и правила за безопасни условия на обучение и труд.

7.2.На местата за обучение, кабинетите и работилниците да се поставят инструкции за безопасна работа.

7.3.Обучението по безопасност и хигиена на труда и противопожарна охрана да се осъществява чрез:

- встъпителен инструктаж – провежда се с всички новоприети ученици и новопостъпили учители, служители и работници.

-         периодичен инструктаж – провежда се с учащите се в началото на всеки срок. Същият се провежда и с щатни работници , майстори и учители.

-         Курсове и семинари.

Директор:…………..

           /инж. Иван Желязков /