През месец септември 1977 г.  със съвместна заповед на Министерството на народната просвета и Министерството на машиностроенето е открито първото професионално училище в община Тервел – СПТУ „Дочо Михайлов”.

Целта на създаването му е да удовлетвори нуждите на района от квалифицирани кадри.

Директор на училището е инж. Никола Гочев. За база се предоставя част от помещенията и общежитието на тогавашното СПУ „Йордан Йовков” и дърводелската работилница на машиностроителния завод „Хан Тервел”.

На 1.IX.1977г. се събира за пръв път целия колектив на училището – 12 учители /инж. Никола Гочев, Виолета Железарска, Съби Иванов, инж. Георги Желев, инж. Райка Станчева, Веселин Костов, Пейо Пеев, Ваня Шегунова, Иван Петков, Венета Ковачева, Нанко Колев, Маринка Цонева/, и 12 служители.

Формирани са 5 паралелки със 145 ученика по следните специалности: 2 паралелки „Стругаро-фрезист”, 2 паралелки „Шлосер-монтьор” и 1 паралелка „Електро-газозаварчик”.

Благодарение на първите служители – дърводелецът Иван Кръстев, майсторите Марин Ненков, Добри Коев и Кирчо Александров – се увеличи легловия фонд в общежитието от 60 на 105 легла – още на 15.IX. същата година.

Малкият колектив е сплотен от отговорността, която поема. Със собствени сили са построени стругарска работилница,  ново общежитие, работилница по топла обработка на металите, а по-късно и работилница по студена обработка на металите.

През следващата година в училището се открива още една специалност – „Оператор в преработката на полимерни материали”.

През учебната 1985/1986г. се открива УПК като втора и трета степен на ЕСПУ, а през 1987/1988г.  се разкрива първата техникумска паралелка  ”Топла обработка на металите”, а следващата година и „Студена обработка на металите”.

През 1990/1991 година СПТУ „Дочо Михайлов” става Техникум по механотехника с нови специалности – „Оператор в шевното производство” и „Автоматизация на производството”, а от учебната 1993/1994г. със специалността „Контролно-измервателна апаратура” .

Нова специалност се открива и през учебната 1996/1997г. – „Монтьор на електрически машини”, която през 2000/2001г. вече е ”Монтьор на електрически машини, апарати, уреди и устройства”.

Реформата в образованиоето създаде професионалните гимназии и така през учебната 2003/2004 г. училището е вече Професионална гимназия по техника и облекло „Дочо Михайлов” с непрекъснато актуализиращи се професии и специалности.

Най-новата професия, към която има подчертан интерес е ”Монтьор на селскостопанска техника” поради спецификата на района и нуждата от кадри за селското стопанство.

През всичките 30 години над 8000 ученици се обучават в различни специалности.

За този период в училището са работили над 100 учители, ръководени от шестима директори: инж. Никола Гочев (1977-1984); инж. Емил Илчев (1984-1985); инж. Петър Петров (1985-1986); инж.Красимир Димитров (1986-1987);  Нанко Колев (1987-2005) и инж. Иван Желязков (2005г. до днес).

Двама от учителите са придобили  II ПКС – Нанко Колев и Стоянка Георгиева.

В съответствие с изисканията на научно-техническия прогрес и широкото използване на компютърната техника през 1985 година за училището са закупени първите компютри. Създаден е клуб „Компютър”, а по-късно е оборудван и кабинет.