ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА – схема «ВЗЕМИ ЖИВОТА СИ В СВОИ РЪЦЕ»

                                                Инвестира във вашето бъдеще

 Професионална гимназия по техника и облекло  ”Дочо Михайлов’’ - гр.Тервел

проект „ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ” 

по договор ЕSF-1107-03-13001

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013,  съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и Република България

От 07.03.2012г. до 07.06.2013г. в  ПГТО “Дочо Михайлов”,  се изпълнява   проект „ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ” безвъзмездно финансиран с 87 762,18 лева.

Партньори по проекта са  «ДЕКА»ЕООД,  «ВЕС» ООД и НПО – «Училищно настоятелство  ПГТО «Дочо Михайлов»».

Цел на проекта е повишаване на икономическата активност и интеграция на обезкуражени лица и уязвими групи на пазара на труда, чрез предоставяне на професионално обучение, обучение по ключови компетенции и осигуряване на заетост.

По проекта се идентифицираха и мотивирахат обезкуражени и неактивни лица на пазара на труда от община Тервел. Проведе се обучение на 10 бенефициенти по професия «Обущар» и на 10 по професия «Шивач», както и обучение за придобиване на „Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите”.  Предстои да бъдат обучени още 10 безработни по професия «Шивач».  За периода на обучението се изплащат стипендии в размер на 8 лева за присъствен ден, пътни разходи, направена е  застраховка и са  предоставени работно облекло, учебни материали и консумативи.

Десетте обучени по професия «Обущар» проведоха тримесечно  стажуване във «ВЕС» ООД.  Десетте обучени по професия «Шивач» стажуват  в  «ДЕКА» ЕООД. Стажантите получават възнаграждение, в размер на минималната работна заплата за страната.

Проектът ще доведе до формирането на позитивни, социални и граждански умения и ценностни ориентации у обезкуражените и безработните  лица от уязвимите групи на пазара на труда, които могат да бъдат основа в социалната и жизнена реализация на личността. Изпълнението на дейностите по проекта ще доведе до намаляване на безработицата, тъй като успешно завършилите обучение ще получат посреднически услуги за започване на  работа с придобитите трудови навици и повишена конкурентноспособност. Проектът ще  акцентира върху нуждите  и потребностите на определена група от хора, които не са намерили професионална реализация.

Настоящата страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Професионална гимназия по техника и облекло «Дочо Михайлов» носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.

    Снимки :

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА  обезкуражени лица

     Обучение и стажуване във «ВЕС» ООД на първа група

     Обучение  и стажуване в «ДЕКА» ЕООД на втора група