ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

 „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 

                                             АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

                                             схема «ВЗЕМИ ЖИВОТА СИ В СВОИ РЪЦЕ»

по договор ЕSF-1107-03-13001  „ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ” 

 Настоящата страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Професионална гимназия по техника и облекло «Дочо Михайлов» носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта