МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД  

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013

                         Инвестира във вашето бъдеще! 

Схема: BG051PO001-4.1.05

Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 

 

От 04.10.2012 до 04.12.2013 в ПГТО “Дочо Михайлов” – гр.Тервел се реализира проект „Възможности за интеграция” за 84 401 лв. по договор  BG051PO001-4.1.05-0012, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз  и Р. България.По проекта 84 ученици работиха в различни форми за извънкласни дейности  – клуб „Приложни изкуства” със секции – „Декориране и художествено оформление на традиционни облекла”, „Традиции в художественото оформление на прически и грим”, „Кулинарни изкушения”; танцова формация „Шарен свят”; група за проучване на обичаи и традиции при различните етноси; групи за допълнителни занятия с ученици, застрашени от отпадане. 149 ученици участваха в съвместни познавателни дейности  - екскурзии до гр.Варна, до гр. Велико Търново и гр.Габрово, до гр. Пловдив и гр.Чепеларе; скаутски лагер в Скаутски център „Мадарски конник” –  гр.Шумен.Проведеният тренинг обучение на 15  учители от гимназията повиши уменията им за работа в мултикултурна среда.   Участниците се запознаха с особености в мисленето и поведението на етносите, с които работят, чрез различни ролеви игри те преживяха, осмислиха и трансформираха в позитивна посока съществуващи стереотипи и модели на поведение в мултикултурна среда.  Обучението даде на учителите още един поглед върху особеностите на семействата от различните етноси и възможностите за ефективна интеграция семейство-училище в условията на мултикултурна среда.По проекта се ремонтира зала за извънкласни дейности, която се превърна в привлекателно място за спортни мероприятия и занимания в свободното време на учениците.

Организираните информационни кампании за етническа толерантност доведоха до опознаване и сближаване на учениците от различните етноси.  Проведе се седмица на толерантността – оформиха се кътове с елементи на традиционни облекла и снимков материал, етнографска сбирка, табла с информация за празниците на различните етноси. Проведе се конкурс за рисунка и есе на тема „Единни въпреки различията”. На същата тема се проведе и  семинар, на който ученици представиха резултатите от проучванията си.

12 ученици от малцинствата застрашени от отпадане, имаха допълнителни занятия за улесняване изразяването им на български език, подобряване на комуникативните им умения и по-лесно адаптиране в училищната среда.

Допълнително се работи и с 21 родители, което повиши тяхната заинтересованост към учебния процес и подобри взаимоотношенията семейство-училище.

Учениците от секция „Кулинарни изкушения” посещаваха различни домакинства и участваха в приготвянето на традиционни ястия. Систематизираха събраната информация за кухните на различните етноси – български, турски, ромски, татарски в рецептурник «Шарено гърне».

Проектът доведе до:

 • § Съхраняване, развитие и опознаване на културното многообразие на различните етноси;
 • § Подобрени знания по български език и комуникиране на български език;
 • § Адаптиране към училищната среда на застрашени от отпадане ученици от малцинствен произход;
 • § Промяна нагласата в посока към етническа толерантност на ученици и родители;
 • § Позитивна нагласа към образованието на родители, възпрепятстващи децата си от редовно посещение на учебни занятия;
 • § Обогатяване на личностната и ценностната система на учениците;
 • § Подобрени умения за личностна изява;
 • § Осмисляне на свободното време;
 • § Придобити умения за работа в екип;
 • § Усвоени знания и умения от учителите за работа в мултикултурна среда.
 • § По-успешна социална интеграция   на ученици с малцинствен произход от ПГТО „Дочо Михайлов”, чрез засилване на мотивацията им за включване в образователния процес и подобряване на  достъпа до обучение;
 • § Повишаване привлекателността на училището и  намаляване  тенденцията за отпадане на ученици от училище;
 • § Промяна в обществената нагласа в община Тервел, в посока към по-голяма толерантност между етническите групи.

След приключване на проекта преподавателите ще прилагат придобитите знания и опит за работа в мултикултурна среда  в работата си; ще продължи приобщаването на ученици от ромски и турски произход към извънкласни и извънучилищни дейности, съобразно техните възможности и интереси; ще се създаде традиция за отбелязване на празниците на трите етноса; ремонтираната зала за извънкласни мероприятия ще се използва от учениците за бъдещи дейности.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. ПГТО “Дочо Михайлов”  носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерството на образованието, младежта и науката

 

                                               Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. ПГТО “Дочо Михайлов”  носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерството на образованието, младежта и науката