“РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020″

УЧИЛИЩЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

УСПЕХ     НОВИНИ  ДЗИ  

                                           

 

 

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05  

„ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА”

УЧИЛИЩЕ ЗА СЕБЕУТВЪРЖДАВАНЕ И ПОДГОТОВКА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ”

 УСПЕХ

Професионална гимназия по техника  и облекло „ Дочо Михайлов” град Тервел

Координатор за региона: Регионален инспекторат по образованието – Добрич