ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

Със Заповед № РД 09-2920/25.11.2019 г. на министъра на образованието и науката за определяне на училища, които да участват в техническото и финансовото изпълнение и да извършват разходи по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, наричан по-нататък Проекта, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове бе посочено и ПГТО „Дочо Михайлов“. В училището са разкрити три групи с общо 48 ученика. Основната цел на обучението по дигитални компетентности е повишаване на знанията и уменията в областта на текстообработката. Всички занятия се водят онлайн в информационната среда работна среда на Classroom https://classroom.google.com на Google.