В периода от 13.10.2016г. до 12.12.2018г. в ПГТО “Дочо Михайлов” се реализира проект „Заедно можем повече” за 137 762,63 лв. по договор BG05M20P001-3.002-0048, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Партньори по проекта са Община Тервел и УНПГТО „Дочо Михайлов”.
Целта на проекта е създаване на условия за по-успешна професионална, творческа и социална реализация на учениците от ПГТО „Дочо Михайлов”, чрез въздействие върху родителите им, засилване на мотивацията им за включване в образователния процес и подобряване на достъпа до обучение.
Основните дейности:
Допълнително обучение по български език за учениците, за които българския език не е майчин;
Съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците в интеграционна мултикултурна среда;
Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици;
Работа с родители;
Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност.
В различни клубове за извънкласни дейности: „Кой съм аз? Кои сме ние?”, „Сръчни ръце”, „Люлка на занаятите”, „Хоби”, „Етнокултурен календар”, „От ритъм в ритъм” учениците заедно ще проучват и изучават фолклора, традициите и обичаите на различните етноси. Чрез различни спортни занимания, отговарящи на интересите, потребностите и възможностите на учениците ще се провокира интереса им към училището и ще се създадат условия за успешна социализация. За преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност се реализират различни мероприятия: „Седмица на толерантността”, „Кръгла маса”, „Заедно на колела”, тридневен палатков лагер, тренинг обучения, информационни кампании, тридневни екскурзии по маршрути: Исперих – Попово-Разград; Котел-Жеравна-Сливен-Елена; В.Търново- Габрово-Етъра-Боженци; посещения на кино и музеи в гр.Варна; посещения на ЕК „Стария Добрич”, спортни турнири по тенис на маса, волейбол и футбол с ученици от СУ „Йордан Йовков”, СУ Цанко Церковски, с.Никола Козлево; Професионална гиманзия по облекло, обслужване и транспорт – гр.Дулово.

Чрез реализиране на проекта ще се повиши привлекателността на училището и ще се намали тенденцията за отпадане от училище на ученици от малцинствен произход; ще се създадат условия за взаимно опознаване на учениците от различни етноси и възпитаването им в дух на толерантност.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейските структурни и инвестиционни фондове. ПГТО “Дочо Михайлов носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз или Министерството на образованието и науката.

Заедно можем повече видео сайт

Презентация Заедно 4

Дейност 6